موضوعات = ���������� �� ����������
تعداد مقالات: 6

1 ارزیابی اثر الیاف بر شرایط رشد ترک در بتن غلتکی با استفاده از مدل اصلاج شده دو-پارامتری شکست
حامد روح الامینی*؛ ابوالفضل حسنی؛ محمد هادی رضایی؛ بهروز قبادی پور
مشاهده مقاله

2 تاثیر مشخصات مقاومتی بستر راه در پارامترهای مکانیکی روکش نازک بتن سیمانی غیرچسبنده
آرمان صفا*؛ ابوالفضل حسنی
مشاهده مقاله

3 بررسی و تحلیل اثر نانوسیلیس های متفاوت بر مقاومت برشی خاک-سیمان
مجید جلیلی*؛ میلاد تاج دینی
مشاهده مقاله

4 بررسی نقاط و مناطق بحرانی در روسازی های بتنی تحت بارهای وارده در سطوح پروازی فرودگاه
محمد مهدی قانونی نیا*
مشاهده مقاله

5 اثر پاسخ در برابر بارگذاری و مشخصات مکانیکی مصالح اساس بر عملکرد خستگی روسازی بلوکی بتنی
محمدمهدی خبیری*؛ پدرام بلوچ سیرگانی
مشاهده مقاله

6 تحلیل و طراحی روسازی‌های بلوکی بتنی بنادر با استفاده از روش المان‌های محدود سه بعدی
فریدون مقدس نژاد*
مشاهده مقاله