بررسی نقاط و مناطق بحرانی در روسازی های بتنی تحت بارهای وارده در سطوح پروازی فرودگاه

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1038-3NCCP
نویسندگان
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
چکیده
با ایجاد درز در روسازی های بتنی جهت کنترل ترک های انقباضی و انبساطی و اجرایی، پیوستگی بین دال ها کاهش می یابد و این پیوستگی توسط میلگرد های دوخت و انتقال تا حدودی کنترل می شود. این درزها که نقاط بحرانی در روسازی های بتنی است، با اعمال بارهای بهره برداری باعث تغییر شکل دال ها و در نهایت تنش و شکست در روسازی بتنی می شود. همچنین این درزها مشکلات بهره برداری و مسائل اقتصادی در تعمیر و نگهداری روسازی های بتنی را بهمراه دارد. این پژوهش به صورت میدانی و در نرم افزار safe ، در روسازی های بتنی انجام شده و مشاهده در دال ها با ابعاد کوچکتر با توجه به تعداد و محل درزها، دارای نقاط بحرانی بیشتری نسبت به دال با ابعاد بزرگتر است. با افزایش این نقاط بحرانی روسازی ها بیشتر در معرض خرابی می باشند و مشکلاتی را در بهره برداری ایجاد می کنند. همچنین خرابی های ناشی از ترافیک در مناطق بحرانی و در محل درزها و در مسیر عبور چرخ ها بیشتر می باشد. علت امر به خاطر ترکیب هم زمانی بارگذاری ها و تغییر شکل دال تحت بارهای ناشی از اختلاف دما و عبور بار ترافیک ایجاد می شود. در صورت استفاده از روسازی بتنی با دال هایی با ابعاد بزرگتر،راحتی، عمر بهره برداری و مسائل اقتصادی و ایمنی بیشتری را در راه ها و فرودگاه ها و در سایر روسازی های بتنی ایجاد می کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
councret pavment
Authors
MOHAMAD MAHDI ghanouni nia
Abstract
The continues between the slabs is reduced by creating a joint in concrete pavements to control the contraction and expansion curves and the execution and This continues is controlled by sewing and tie bar and dowel bar. These joint are critical points in concrete pavements, By applying the loads, the deformation of the slabs and finally the stress and failure in the concrete pavement. These joint also have exploitation problems and economic problems in the repair and maintenance of concrete pavements. This research is field-based and in software In Concrete pavement done And observation in slabs with smaller dimensions according to the number and location of joint , It has more critical points than bigger slabs. As these critical points increase, pavements are more vulnerable to malfunction and cause problems in operation. Damage caused by traffic in critical areas and at the joint and in the path of the wheels is more than that. The cause of the problem is due to the simultaneous combination of loading and deformation of the slab under loads due to temperature difference and traffic flow crossings. If you use a concrete pavement with slabs of larger dimensions, comfortable, economic life, and more safety in roads and airports, and in other concrete pavements.
Keywords
slab, critical points and areas, safe, corner brick