آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1397-12-16
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1398-01-20
تاریخ شروع کنفرانس
1398-02-03 08:00
تاریخ پایان کنفرانس
1398-02-04 19:00

 

 

 

 

 

 

برگزار کنندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه علم و صنعت ایران

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

انجمن علمی بتن ایران
انجمن علمی بتن ایران

دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تربیت مدرس

انجمن صنفی تولید کنندگان شن و ماسه استان تهران
انجمن صنفی تولید کنندگان شن و ماسه استان تهران

گروه عمران ایران
گروه عمران ایران

پرشین بتن جم
پرشین بتن جم

البرز شیمی
البرز شیمی


زمان‌بندی اجرای برنامه ها

08:30 - 18:30

روز اول سوم اردیبهشت98

 

 

09:50 - 10:35

سخنرانی

سخنرانی

دکتر محمد شکرچی زاده

 

 

11:05 - 11:45

سخنرانی

سخنرانی با موضوع دوام روﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﯾﺦ زدن- آب ﺷﺪن

دکتر علی اکبر رمضانیانپور

 

 

11:45 - 12:25

سخنرانی

روشهای مختلف تهیه سنگدانه مناسب برای رویه های بتنی

دکتر مهدی چینی

 

 

14:00 - 18:30

نشست تخصصی

برنامه کارگاههای تخصصی

 

 

 

08:30 - 19:00

نشست تخصصی

روز دوم کنفرانس چهارم اردیبهشت1398

 

 

09:05 - 09:45

سخنرانی

سخنرانی با موضوع ﻃﺮاﺣﯽ روﺳﺎزی ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺣﺎل وآینده

دکتر فریدون مقدس نژاد

 

 

09:45 - 10:25

سخنرانی

توسعه زیست محیطی روسازیهای بتنی با بکارگیری مواد بازیافت

دکتر محمود نیلی

 

 

09:45 - 10:25

سخنرانی

سخنرانی با موضوع رﯾﺰﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻄﺢ، ﺳﺎﯾﺶ، اﺻﻄﮑﺎک و ﻟﻐﺰش روﯾﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ

دکتر پرویز قدوسی

 

 

 

ایران، تهران، رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران.

حمایت کنندگان

بارمان سازه

بارمان سازه

شرکت ناودیس راه

شرکت ناودیس راه

مجتمع عمرانی ایرانشهر

مجتمع عمرانی ایرانشهر

ژیکاوا

ژیکاوا

صنایع فروآلیاژ ایران

صنایع فروآلیاژ ایران

شرکت نوین رضی آباد

شرکت نوین رضی آباد

شرکت ژیان

شرکت ژیان

شرکت سیمان نیزارقم

شرکت سیمان نیزارقم

آزادراه تهران شمال

آزادراه تهران شمال

شرکت هرازراه

شرکت هرازراه

شرکت برسام آردین

شرکت برسام آردین

بتن البرز

بتن البرز

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

مرکز تحقیقات راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس

مرکز تحقیقات راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس

شرکت عمران سازه جنوب

شرکت عمران سازه جنوب

آبادگران مارگون

آبادگران مارگون

شرکت ارسا ساختمان

شرکت ارسا ساختمان

شرکت بتن کاور

شرکت بتن کاور

شرکت بتلند

شرکت بتلند

شرکت لیکا

شرکت لیکا

انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران

انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران

شن و ماسه سپیدشهرزاد

شن و ماسه سپیدشهرزاد

شرکت هگزا

شرکت هگزا

شرکت ناورود

شرکت ناورود

شرکت توسعه بتن

شرکت توسعه بتن

بتن مرکزی اراک

بتن مرکزی اراک

انجمن مهندسی روسازی ایران

انجمن مهندسی روسازی ایران

ویسا

ویسا

نرم افزار کارشا توزین

نرم افزار کارشا توزین

شیمی سازه آرمانی

شیمی سازه آرمانی

شرکت آرا بتن اروند

شرکت آرا بتن اروند

فرم شرکت در کنفرانس

شرکت کننده آزاد

قبل از
1397-12-01

2,500,000

ریال
بعد از
1397-12-01

3,000,000

ریال

نوع عضویت شماره 1

قبل از
1397-12-01

1,500,000

ریال
بعد از
1397-12-01

2,000,000

ریال

دانشجویان

قبل از
1397-12-01

1,000,000

ریال
بعد از
1397-12-01

1,200,000

ریال

نوع عضویت شماره 2

قبل از
1397-12-01

1,500,000

ریال
بعد از
1397-12-01

2,000,000

ریال

نوع عضویت شماره 3

قبل از
1397-12-01

800,000

ریال
بعد از
1397-12-01

1,000,000

ریال

نوع عضویت شماره 10

رایگان