برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

03 اردیبهشت 1398
14:00-16:00

سالن طبقه فوقانی مجتمع امام خمینی
شرکت کنندگان: 6
شرکت پرشین بتن جم

03 اردیبهشت 1398
14:00-16:00

سالن اصلی مجتمع امام خمینی
شرکت کنندگان: 7
شرکت البرز شیمی آسیا- دکتر مهدی چینی

04 اردیبهشت 1398
16:30-18:30

سالن طبقه فوقانی مجتمع امام خمینی
شرکت کنندگان: 1
صنایع فروآلیاژ ایران - دکتر محسن تدین

03 اردیبهشت 1398
16:30-18:30

سالن اصلی مجتمع امام خمینی
شرکت کنندگان: 11
شرکت شیمی ساختمان - دکتر موسی کلهری

04 اردیبهشت 1398
14:30-16:30

سالن طبقه فوقانی مجتمع امام خمینی
شرکت کنندگان: 4
شرکت نانو نخ و گرانول سیرجان- دکتر جعفر سبحانی

03 اردیبهشت 1398
16:30-18:00

سالن اصلی مجتمع امام خمینی
شرکت کنندگان: 2
شرکت شیمی سازه آرمانی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.