سالهاست که در کشور ما رویه های قیری بکار گرفته می شود. آشنایی با طراحی و اجرای رویه های قیری باعث شده است تا بی چون و چرا و بدون هرگونه مقایسه فنی و اقتصادی و زیست محیطی از این نوع رویه استفاده شود.

تغییر شرایط اقتصادی و ملاحظات فنی و زیست محیطی ایجاب می کند تا مقایسه جدی بین رویه های بتنی و قیری انجام شود. معمولا نشان داده می شود که گاه هزینه ساخت و همواره هزینه ساخت و نگهداری یک رویه بتنی در عمر مورد نظر از رویه قیری کمتر می گردد.

برماست که زمینه های لازم جهت طراحی و اجرای رویه های بتنی را بیش از پیش آماده کنیم. دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، انجمن های تخصصی، نهادهای اجرایی و مشاوره ای باید این مسئولیت را بدوش کشیده و هر یک بخشی از این بار مهم را به سرمنزل مقصود رسانند.

برگزاری سخنرانی ها، سمینارها، کنفرانس های ملی و بین المللی، نوشتن آئین نامه ها، دستورالعمل های طراحی و اجرایی، تدوین استانداردهای مورد نیاز در زمینه آزمایش، مشخصات، تهیه فهارس بهاء و آیتم های مربوطه و بخشنامه های مختلف از جمله اقداماتی است که به تدریج منحنی طراحی و ساخت رویه های بتنی را کاهش می دهد.

مسلماً برای اجرای رویه های بتنی نیاز به ماشین آلات و تجهیزات مناسب و پرسنل آموزش دیده و مجرب وجود دارد که باید در سال های پیش رو این نیازها را مرتفع نمود.

امید است برگزاری این کنفرانس رویه های بتنی از جمله کارهای مفید در این راستا محسوب گردد.