نمایشگاه سومین کنفرانس رویه های بتنی
عنوان غرفه نوع غرفه متراژ غرفه قیمت نام متقاضی لوگو
معمولی غرفه درجه B 12 42,000,000 ریال
معمولی2 غرفه درجه B 16 56,000,000 ریال
معمولی3 غرفه درجه B 18 63,000,000 ریال
درجه یک غرفه درجه A 0 0 ریال
غرفه های درجه یک (A)مخصوص برگزارکنندگان و حامیان گروه بتن میباشد