1- توسعه پایدار، اقتصاد و تحلیل هزینه چرخه عمر

2- تحلیل و طراحی

3- فناوری مصالح و دوام

4- روشهای اجرا، تثبیت لایه ها، آزمایش ها و ابزار بندی

5- نگهداری و بهره برداری، ترمیم و بهسازی 

6- مشخصات سطحی رویه ها (ناهمواری، اصطکاک، آلودگی صدا)

7- فناوری های نوین در روسازی های بتنی