سه شنبه 03 اردیبهشت 1398
08:30 تا 18:30
افتتاحیه
روز اول سوم اردیبهشت98
زمانبندی برنامه های روز کنفرانس

سه شنبه 03 اردیبهشت 1398
09:50 تا 10:35
سخنرانی
دکتر محمد شکرچی زاده
سخنرانی
سه شنبه 03 اردیبهشت 1398
11:05 تا 11:45
سخنرانی
دکتر علی اکبر رمضانیانپور
سخنرانی با موضوع دوام روﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﯾﺦ زدن- آب ﺷﺪن
سه شنبه 03 اردیبهشت 1398
11:45 تا 12:25
سخنرانی
دکتر مهدی چینی
روشهای مختلف تهیه سنگدانه مناسب برای رویه های بتنی
سه شنبه 03 اردیبهشت 1398
14:00 تا 18:30
نشست تخصصی
برنامه کارگاههای تخصصی
زمانبندی برنامه های روز کنفرانس

چهارشنبه 04 اردیبهشت 1398
08:30 تا 19:00
نشست تخصصی
روز دوم کنفرانس چهارم اردیبهشت1398
زمانبندی برنامه های روز کنفرانس

چهارشنبه 04 اردیبهشت 1398
09:05 تا 09:45
سخنرانی
دکتر فریدون مقدس نژاد
سخنرانی با موضوع ﻃﺮاﺣﯽ روﺳﺎزی ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺣﺎل وآینده
چهارشنبه 04 اردیبهشت 1398
09:45 تا 10:25
سخنرانی
دکتر محمود نیلی
توسعه زیست محیطی روسازیهای بتنی با بکارگیری مواد بازیافت
چهارشنبه 04 اردیبهشت 1398
09:45 تا 10:25
سخنرانی
دکتر پرویز قدوسی
سخنرانی با موضوع رﯾﺰﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻄﺢ، ﺳﺎﯾﺶ، اﺻﻄﮑﺎک و ﻟﻐﺰش روﯾﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ