شورای سیاستگذاری

دکتر ابوالفضل حسنی

دکتر ابوالفضل حسنی

رئیس افتخاری
hassanimodares.ac.ir
82883330
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
پرویز قدوسی

پرویز قدوسی

رئیس
ghoddousi iust.ac.ir
77240398
استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
علی اکبر شیرزادی جاوید

علی اکبر شیرزادی جاوید

دبیر کمیته علمی
shirzad iust.ac.ir
77240398
استادیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی چینی

مهدی چینی

دبیر اجرایی
mchinihotmail.com
88230585
استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

کمیته علمی

دکتر محمد شکرچی زاده

دکتر محمد شکرچی زاده

عضو کمیته علمی
presidentbhrc.ac.ir
رئیس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
دکتر محسن تدین

دکتر محسن تدین

عضو کمیته علمی
tadayonmohyahoo.com
رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
دکتر جعفرسبحانی

دکتر جعفرسبحانی

عضو کمیته علمی
sobhanibhrc.ac.ir
عضو هیات علمی و رئیس بخش بتن مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
دکتر ابوالفضل حسنی

دکتر ابوالفضل حسنی

عضو کمیته علمی
hassanimodares.ac.ir
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
دکتر امین میرزا بروجردیان

دکتر امین میرزا بروجردیان

عضو کمیته علمی
boroujerdianmodares.ac.ir
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
دکتر امیر کاووسی

دکتر امیر کاووسی

عضو کمیته علمی
kavussiamodares.ac.ir
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی اکبررمضانیانپور

دکتر علی اکبررمضانیانپور

عضو کمیته علمی
aaramceaut.ac.ir
عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر
دکتر فریدون مقدس نژاد

دکتر فریدون مقدس نژاد

عضو کمیته علمی
moghadasaut.ac.ir
عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر
دکتر محمود عامری

دکتر محمود عامری

عضو کمیته علمی
ameriiust.ac.ir
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر هرمز فامیلی

دکتر هرمز فامیلی

عضو کمیته علمی
familiiust.ac.ir
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر پرویز قدوسی

دکتر پرویز قدوسی

عضو کمیته علمی
ghoddousiiust.ac.ir
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر منصور فخری

دکتر منصور فخری

عضو کمیته علمی
fakhrikntu.ac.ir
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی
دکتر سید مهدی ابطحی آب فروشانی

دکتر سید مهدی ابطحی آب فروشانی

عضو کمیته علمی
mabtahicc.iut.ac.ir
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندس امیرمازیار رئیس قاسمی

مهندس امیرمازیار رئیس قاسمی

عضو کمیته علمی
raissghasemibhrc.ac.ir
مسئول محترم دبیرخانه آبا
دکتر سعید محمدزاده

دکتر سعید محمدزاده

عضو کمیته علمی
mohammadziust.ac.ir
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی راه آهن علم و صنعت و معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
دکتر فریدون رضایی

دکتر فریدون رضایی

عضو کمیته علمی
frezaiebasu.ac.ir
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
دکتر محمود نیلی

دکتر محمود نیلی

عضو کمیته علمی
nilibasu.ac.ir
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا و رئیس دانشگاه صنعتی همدان
دکتر مهدی نعمتی چاری

دکتر مهدی نعمتی چاری

عضو کمیته علمی
m.nematibhrc.ac.ir
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دکتر بابک احمدی

دکتر بابک احمدی

عضو کمیته علمی
bahmadiaut.ac.ir
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دکتر علیرضا پورخورشیدی

دکتر علیرضا پورخورشیدی

عضو کمیته علمی
pourkhorshidibhrc.ac.ir
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
مهندس جاوید خطیبی

مهندس جاوید خطیبی

عضو کمیته علمی
j_khatibiyahoo.com
نائب رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران
مهندس موسی کلهری

مهندس موسی کلهری

عضو کمیته علمی
moosa.kalhoriyahoo.com
بازرس اصلی انجمن بتن ایران
دکتر سهراب ویسه

دکتر سهراب ویسه

عضو کمیته علمی
veisehbhrc.ac.ir
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دکتر آزاده عسکری نژاد

دکتر آزاده عسکری نژاد

عضو کمیته علمی
a.askarinejadbhrc.ac.ir
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دکتر علی دوستی

دکتر علی دوستی

عضو کمیته علمی
a.doustibhrc.ac.ir
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دکتر حسام مدنی

دکتر حسام مدنی

عضو کمیته علمی
h.madanikgut.ac.ir
دانشگاه صنعتی کرمان
دکتر ابراهیم قیاسوند

دکتر ابراهیم قیاسوند

عضو کمیته علمی
e.ghiasvandbasu.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا​
دکتر امیرمحمدرمضانیانپور

دکتر امیرمحمدرمضانیانپور

عضو کمیته علمی
ramezanianut.ac.ir
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر مهدی چینی

دکتر مهدی چینی

عضو کمیته علمی
mchinihotmail.com
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
دکتر علیرضا باقری

دکتر علیرضا باقری

عضو کمیته علمی
bagherikntu.ac.ir
عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر علی اکبرشیرزادی جاوید

دکتر علی اکبرشیرزادی جاوید

عضو کمیته علمی
shirzadiust.ac.ir
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر پرهام حیاتی

دکتر پرهام حیاتی

عضو کمیته علمی
parhamhayatiyahoo.com
علوم و تحقیقات تهران
دکترحسن زیاری

دکترحسن زیاری

عضو کمیته علمی
h.ziariiust.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر امیرمسعودصالحی

دکتر امیرمسعودصالحی

عضو کمیته علمی
am_salehikhu.ac.ir
دانشگاه خوارزمی
دکتر سیدسجاد میرولد

دکتر سیدسجاد میرولد

عضو کمیته علمی
mirvaladiust.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر اصغر حبیب نژاد کورایم

دکتر اصغر حبیب نژاد کورایم

عضو کمیته علمی
ahkorayemiust.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر آرمین منیرعباسی

دکتر آرمین منیرعباسی

عضو کمیته علمی
monirabbasipnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور کرج
دکتر محمد دانشفر

دکتر محمد دانشفر

عضو کمیته علمی
moh.daneshfaryahoo.com
استادیار دانشگاه صنعتی شریف /کارشناس رسمی قوه قضائیه
دکتر حامد روح الامینی

دکتر حامد روح الامینی

عضو کمیته علمی
hamed_r15151yahoo.com
دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مصطفی آدرسی

دکتر مصطفی آدرسی

عضو کمیته علمی
m.adresisrttu.edu
استادیار دانشگاه شهید رجائی
بابک فخیم

بابک فخیم

عضو کمیته علمی
babakhfakhimgmail.com
مشاور پروژه های اداره کل راه و ترابری استان تهران و البرز
دکتر کیانوش صمیمی

دکتر کیانوش صمیمی

عضو کمیته علمی
samimi.kianooshimenrah.com
9120451362
مدیربخش پژوهش و توسعه شرکت ایمن راه
دکتر سپهر غفاری

دکتر سپهر غفاری

عضو کمیته علمی
sepehraut.ac.ir
9121496991
PhD in Civil Engineering (Geotechnical and Pavement), Amirkabir
University of Technology, Tehran, Iran, 2013.
Msc in Civil Engineering (Highway Enigneering), Amirkabir University of
Technology, Tehran, Iran, 2008.