شورای سیاستگذاری
دکتر ابوالفضل حسنی
رئیس افتخاری
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
وب سایت: www.modares.ac.ir/~hassani
پست الکترونیکی: hassani [at] modares.ac.ir
تلفن: 82883330
پرویز قدوسی
رئیس
استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
وب سایت: www.iust.ac.ir/find.php?item=32.6038.7339.fa
پست الکترونیکی: ghoddousi [at] iust.ac.ir
تلفن: 77240398
علی اکبر شیرزادی جاوید
دبیر کمیته علمی
استادیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
وب سایت: www.iust.ac.ir/find.php?item=32.6038.7339.fa
پست الکترونیکی: shirzad [at] iust.ac.ir
تلفن: 77240398
مهدی چینی
دبیر اجرایی
استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
وب سایت: www.bhrc.ac.ir
پست الکترونیکی: mchini [at] hotmail.com
تلفن: 88230585
کمیته علمی
دکتر محمد شکرچی زاده
عضو کمیته علمی
رئیس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
پست الکترونیکی: president [at] bhrc.ac.ir
دکتر محسن تدین
عضو کمیته علمی
رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
پست الکترونیکی: tadayonmoh [at] yahoo.com
دکتر جعفرسبحانی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی و رئیس بخش بتن مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
پست الکترونیکی: sobhani [at] bhrc.ac.ir
دکتر ابوالفضل حسنی
عضو کمیته علمی
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: hassani [at] modares.ac.ir
دکتر امین میرزا بروجردیان
عضو کمیته علمی
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: boroujerdian [at] modares.ac.ir
دکتر امیر کاووسی
عضو کمیته علمی
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: kavussia [at] modares.ac.ir
دکتر علی اکبررمضانیانپور
عضو کمیته علمی
عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر
پست الکترونیکی: aaramce [at] aut.ac.ir
دکتر فریدون مقدس نژاد
عضو کمیته علمی
عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر
پست الکترونیکی: moghadas [at] aut.ac.ir
دکتر محمود عامری
عضو کمیته علمی
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: ameri [at] iust.ac.ir
دکتر هرمز فامیلی
عضو کمیته علمی
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: famili [at] iust.ac.ir
دکتر پرویز قدوسی
عضو کمیته علمی
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: ghoddousi [at] iust.ac.ir
دکتر منصور فخری
عضو کمیته علمی
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی
پست الکترونیکی: fakhri [at] kntu.ac.ir
دکتر سید مهدی ابطحی آب فروشانی
عضو کمیته علمی
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: mabtahi [at] cc.iut.ac.ir
مهندس امیرمازیار رئیس قاسمی
عضو کمیته علمی
مسئول محترم دبیرخانه آبا
پست الکترونیکی: raissghasemi [at] bhrc.ac.ir
دکتر سعید محمدزاده
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی راه آهن علم و صنعت و معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
پست الکترونیکی: mohammadz [at] iust.ac.ir
دکتر فریدون رضایی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
پست الکترونیکی: frezaie [at] basu.ac.ir
دکتر محمود نیلی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا و رئیس دانشگاه صنعتی همدان
پست الکترونیکی: nili [at] basu.ac.ir
دکتر مهدی نعمتی چاری
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پست الکترونیکی: m.nemati [at] bhrc.ac.ir
دکتر بابک احمدی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پست الکترونیکی: bahmadi [at] aut.ac.ir
دکتر علیرضا پورخورشیدی
عضو کمیته علمی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پست الکترونیکی: pourkhorshidi [at] bhrc.ac.ir
مهندس جاوید خطیبی
عضو کمیته علمی
نائب رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران
پست الکترونیکی: j_khatibi [at] yahoo.com
مهندس موسی کلهری
عضو کمیته علمی
بازرس اصلی انجمن بتن ایران
پست الکترونیکی: moosa.kalhori [at] yahoo.com
دکتر سهراب ویسه
عضو کمیته علمی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پست الکترونیکی: veiseh [at] bhrc.ac.ir
دکتر آزاده عسکری نژاد
عضو کمیته علمی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پست الکترونیکی: a.askarinejad [at] bhrc.ac.ir
دکتر علی دوستی
عضو کمیته علمی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پست الکترونیکی: a.dousti [at] bhrc.ac.ir
دکتر حسام مدنی
عضو کمیته علمی
دانشگاه صنعتی کرمان
پست الکترونیکی: h.madani [at] kgut.ac.ir
دکتر ابراهیم قیاسوند
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا​
پست الکترونیکی: e.ghiasvand [at] basu.ac.ir
دکتر امیرمحمدرمضانیانپور
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ramezanian [at] ut.ac.ir
دکتر مهدی چینی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
پست الکترونیکی: mchini [at] hotmail.com
دکتر علیرضا باقری
عضو کمیته علمی
عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
پست الکترونیکی: bagheri [at] kntu.ac.ir
دکتر علی اکبرشیرزادی جاوید
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: shirzad [at] iust.ac.ir
دکتر پرهام حیاتی
عضو کمیته علمی
علوم و تحقیقات تهران
پست الکترونیکی: parhamhayati [at] yahoo.com
دکترحسن زیاری
عضو کمیته علمی
دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: h.ziari [at] iust.ac.ir
دکتر امیرمسعودصالحی
عضو کمیته علمی
دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: am_saleh [at] ikhu.ac.ir
دکتر سیدسجاد میرولد
عضو کمیته علمی
دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: mirvalad [at] iust.ac.ir
دکتر اصغر حبیب نژاد کورایم
عضو کمیته علمی
دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: ahkorayem [at] iust.ac.ir
دکتر آرمین منیرعباسی
عضو کمیته علمی
دانشگاه پیام نور کرج
پست الکترونیکی: monirabbasi [at] pnu.ac.ir
دکتر محمد دانشفر
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه صنعتی شریف /کارشناس رسمی قوه قضائیه
پست الکترونیکی: moh.daneshfar [at] yahoo.com
دکتر حامد روح الامینی
عضو کمیته علمی
دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: hamed_r15151 [at] yahoo.com
دکتر مصطفی آدرسی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه شهید رجائی
پست الکترونیکی: m.adresi [at] srttu.edu
بابک فخیم
عضو کمیته علمی
مشاور پروژه های اداره کل راه و ترابری استان تهران و البرز
پست الکترونیکی: babakhfakhim [at] gmail.com
دکتر کیانوش صمیمی
عضو کمیته علمی
مدیربخش پژوهش و توسعه شرکت ایمن راه
پست الکترونیکی: samimi.kianoosh [at] imenrah.com
تلفن: 9120451362
دکتر سپهر غفاری
عضو کمیته علمی
PhD in Civil Engineering (Geotechnical and Pavement), Amirkabir
University of Technology, Tehran, Iran, 2013.
Msc in Civil Engineering (Highway Enigneering), Amirkabir University of
Technology, Tehran, Iran, 2008.
پست الکترونیکی: sepehr [at] aut.ac.ir
تلفن: 9121496991