بررسی و تحلیل اثر نانوسیلیس های متفاوت بر مقاومت برشی خاک-سیمان

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1036-3NCCP
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد
2دکترای دانشگاه تبریز
چکیده
در میان افزودنی های پوزولانی، میکروسیلیس که محصول جانبی کوره های قوس الکتریکی است، بهترین کارایی را در بتن داشته که محققان دلیل این رفتار مناسب را در داشتن مقدار زیاد سیلیس بی شکل (بیش از 90%) دانسته اند. ماده پوزولانی جدیدی که اخیرا مورد توجه برای استفاده در بتن قرار گرفته است، نانوسیلیس می باشد که این ماده بصورت پودر جامد و یا امولسیون در آب موجود می باشد.با توجه به اینکه تاثیر افزودن انواع سیمان در سال های اخیر بر پارامترهای مختلف فیزیکی و مکانیکی خاک- سیمان بررسی شده است، در این پژوهش به تاثیر افزودن نانوسیلیس بر پارامترهای مقاومت برشی خاک سیمان در ترکیب با نانوسیلیس پرداخته خواهد شد. خاک مورد استفاده در پژوهش ماسه مخلوط با رس (SC) بوده و پارامترهای اندازه گیری شده در این آزمایش ها شامل پارامترهای تنش های محصورکنندگی متفاوت، زمان عمل آوری، مقدار و نوع ماده سیلیسی بودند که بر روی طرح های اختلاط مختلف مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج آزمایشات حاکی از آن بود که مصالح خاک- سیمان با افزودن محصولات سیلیسی عملکرد برشی بسیار مناسب تری از خود نشان می دادند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation and analysis of the effect of different nanosilica on shear strength of soil-cement
Authors
Majid Jalili, milad tajdini
Abstract
Among the pozzolanic additives, microsilica, which is the product of lateral arc furnaces, has the best performance in concrete, which researchers have reason to consider to have a high amount of silica (more than 90%). The new pozzolanic substance that has recently been considered for use in concrete is nanosilica, which is a solid powder or emulsion in water. Given the fact that the impact of adding various types of cement in recent years on various physical parameters and The mechanical properties of soil-cement have been investigated. In this study, the effect of adding nanosilica on shear strength parameters of cement soil in combination with nanosilica is discussed. Soil used in clay sand (SC) research, and the parameters measured in these experiments included different enclosure stresses, processing time, amount and type of silica material that were tested on different mixing designs. . The results of the experiments indicated that the soil-cement materials were more suitable for the shear performance by adding silica products.
Keywords
Soil - Cement, Nanosilica, shear strength, Material Handling