اثر پاسخ در برابر بارگذاری و مشخصات مکانیکی مصالح اساس بر عملکرد خستگی روسازی بلوکی بتنی

پذیرفته شده برای پوستر XML
کد مقاله : 1042-3NCCP
نویسندگان
1بخش راه وژئوتکنیک-دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه یزد
2دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه یزد
چکیده
روسازیهای بلوکی بتنی در دنیا با توجه به قابلیت اجرای سریع و آسان، امکان عبور ترافیک بلافاصله پس از اجرا روسازی، مقاومت و دوام بالا، امکان بازیافت بلوکها، سازگاری بامحیط زیست و زیبایی، امروزه کاربرد گسترده بسرعت درحال گسترش است . ویژگی مصالح انتخابی در طراحی انواع روسازیها تأثیر مستقیم و زیادی بر عملکرد بارپذیری و خستگی کل لایه های روسازی دارد. مصالح دانه‌ا‌ی تثبیت نشده به صورت گسترده در لایه اساس و زیر اساس روسازیها استفاده می‌شود، علاوه بر نقش سازه‌ای این لایه، عملکرد زهکسی و انعطاف‌پذیری با سختی لایه های روسازی نیز نقش اصلی دارند. هدف این مطالعه بررسی اثر نوع وجنس اساس بر عملکرد روسازی بتنی بلوکی است.معمولاً در طراحی روسازی، بلوکی بتنی، محاسبه ضخامت لایه های اساس و در صورت کاربرد، زیر اساس مورد نظر است، با افزایش کرنش کششی لایه اساس شنی، تعداد تکرار مجاز بارگذاری کاهش می‌یابد، به طوریکه وقتی کرنش کششی از مقدار 001/0 میکروکرنش به 002/0 افزایش می‌یابد تعداد تکرار مجاز روسازی بلوکی بتنی 20 درصد کاهش می‌یابد.تأثیر مدول الاستیسیته‌ی لایه اساس تثبیت شده با سیمان، در تعداد تکرار بارگذاری مجاز بسیار اندک است (کمتر از 5 درصد) و اصلاح مشخصات فنی این لایه متأثر از ضخامت و مقاومت فشاری این لایه است. تغییرات دمایی در لایه اساس تثبیت شده با قیر در کرنشهای کششی کوچک تأثیر زیادی دارد، ولی در کرنشهای بزرگ این تأثیر قابل مشاهده نیست، بنابراین در ضخامتهای اندک این نوع لایه اساس، تغییرات دمایی تأثیرات قابل توجهی ندارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of Loading Response and Mechanical Properties of Base Materials on Concrete Block Pavement Fatigue Performance
Authors
Mohammad Mehdi Khabiri, Pedram Baloch Sirgani
Abstract
Concrete block pavement in the world due to the fast and easy operation, the possibility of passing traffic immediately after the pavement constraction, high strength and durability, the possibility of recycling blocks, environmental compatibility and beauty, today's common use is rapidly increasing. The purpose of this study was to investigate the effect of the base material and type on the performance of block concrete pavement. Typically, in the design of pavement concrete block, the thickness of the base layers is calculated. By increasing the tensile strain of the granular base layer, the number of permitted loading repetition decreases, so when the tensile strain increases from 0.001 macrostrain to 0.002, the number of repetitions of concrete block decreases by 20%. The effect of the modulus of elasticity of the cement-stabilized layer is very low ,less than 5%, in the number of repetition permitted (less than 5%), and the technical specification of this layer is affected by the thickness and compressive strength of this layer. Temperature variations in the bitumen-stabilized layer have a great effect on small tensile strains, but in high strains, this effect is not visible, therefore, in small thicknesses of this type of layer, temperature variations have no significant effect.
Keywords
Base materials, Fatigue performance, Concrete pavement block, Tensile and compression strain