تحلیل و طراحی روسازی‌های بلوکی بتنی بنادر با استفاده از روش المان‌های محدود سه بعدی

پذیرفته شده برای پوستر XML
کد مقاله : 1056-3NCCP (R1)
نویسندگان
شهرآرا - آرش مهر - بلوارغربی - پلاک13 محل کار
چکیده
باتوجه به افزایش قیمت قیر و دیگر مزیت‌های روسازی‌های بلوکی بتنی از قبیل: سهولت ساخت، هزینۀ تعمیر و نگهداری کم، عمر زیاد روسازی باتوجه به مقاومت و دوام بالا، عملکرد مناسب در برابر بارهای ترافیکی سنگین، سهولت اجرا و زیبایی، استفاده از این نوع روسازی در جاد‌هها، خیابان‌ها، مراکز صنعتی، بنادر و فرودگاهها در نقاط بسیار زیادی از دنیا رو به افزایش میباشد. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار المان محدود ANSYS مدل سه بعدی روسازی بلوکی بتنی شامل کلیۀ اجزاء اصلی آن ساخته شده و سپس صحت نتایج مدل ساخته شده با نتایج حاصل از یک تحقیق آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفت. در مرحلۀ بعد برای طراحی روسازی برای ترکیب ترافیک واقعی حاصل از بارها متداول بنادر، از مفهوم خرابی ماینر و نیز نتایج حاصل از تحلیل المان محدود استفاده شده است. نتایج حاصل شده به صورت گراف‌های طراحی ارائه شده و در انتها توسط انجام یکسری آنالیزهای المان محدود میزان تأثیر و عملکرد اجزاء اصلی روسازی بر روی کل روسازی بلوکی بتنی مورد بررسی قرار گرفته است.
علاوه به به گراف‌های طراحی به‌دست آمده، نتایج مطالعات فوق الذکر شامل: نحوۀ ایجاد چفت و بست در لایۀ بلوکی بتنی، محدود کردن عرض درزهای ماسه‌ای به 2 الی 4 میلی‌متر و ضخامت لایۀ بالشتک ماسه‌ای به 30 الی 50 میلی‌متر جهت رسیدن به عملکرد مناسب روسازی، افزایش ابعاد و ضخامت بلوک‌های بتنی جهت عملکرد مناسب‌تر روسازی، استفاده از از الگوی چیدمان جناغ ماهی جهت عملکرد مناسب‌تر لایه بلوکی و مستقل بودن عملکرد روسازی از مقاومت فشاری بلوک‌ها می‌باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Analysis and Design of Interlocking Block Pavements for Ports using 3D Finite Element Method
Authors
fereydon moghadasnejad
Abstract
In recent years the significant increase of oil price and various advantages to block paving such as; versatility, environmentally sustainable, low maintenance, durability and visual appeal, have resulted in increasing use of block pavements in highway, airfield and ports projects. In this research three dimensioned finite element analysis using the ANSYS finite element package were conducted on concrete block paving. Based on the finite element analysis results and available failure models, comprehensive design charts were developed for port and industrial pavement which can take into account; the sub grade and pavement layers’ properties as well as the tire pressure and the number of repetitive loads. In in addition, by using 3D finite element model mechanism of Interlocking between pavers was discussed. A parametric study was conducted and it was found that that jointing width, shape, size and thickness of blocks have a significant influence on the behavior of block pavement.
Keywords
Keywords: Concrete Block Pavement, Ports, Analysis and Design, finite element