بررسی انواع روسازی های بتنی و مقایسه آن ها با روسازی آسفالتی با استفاده از روش AHP با رویکرد اقتصاد مقاومتی (مسیر مورد مطالعه : بلوار شهید چمران شیراز)

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1054-3NCCP
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی و مدیریت ساخت
2عضو هیئت علمی دانشگاه گروه مهندسی و مدیریت ساخت. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز. عضو هیئت تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس.
چکیده
تحقیق‌ حاضر ‌با ‌هدف‌ ارزیابی ‌و ‌مقایسه ‌فنی، ‌اقتصادی و زیست محیطی ‌روسازی ‌بتن ‌غلتکی ‌با ‌روسازی‌ آسفالتی ‌می باشد ‌که پس از تشریح کامل انواع روسازی بتنی و مقایسه مزایا و معایب هر یک از آن ها و نهایتا انتخاب روسازی بتنی غلتکی به عنوان روسازی برتر به لحاظ هزینه کمتر، سهولت و سرعت اجرای بیشتر و... با روسازی آسفالتی مقایسه گردید. ‌در‌ ارزیابی ‌و ‌مقایسه‌ کمی از آنالیز قیمتی روسازی ها بر اساس جداول فهرست بها راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 97 استفاده گردید که نتیجتا روسازی بتنی غلتکی با صرفه جویی حداقل ۱۱۵۸۰۳۰۰۹۷۵۰ ریالی به عنوان گزینه مقرون به صرفه تر به لحاظ اقتصادی در مسیر مورد مطالعه انتخاب گردید و برای ارزیابی کیفی، با توجه به معیار های فنی، اقتصادی و زیست محیطی، با توزیع پرسشنامه خبره مابین کارشناسان و صاحب نظران امر و با استفاده از ‌مدل ‌تحلیل ‌سلسله‌ ‌مراتبی(AHP) به ارزیابی و مقایسه پرداخته شد که نهایتا با توجه به نظر کارشناسان، محققین و جمع بندی نتایج حاصل از پرسشنامه های خبره، روسازی بتن غلتکی با وزن نهایی 5296/0 نسبت به روسازی آسفالتی با وزن نهایی 4704/0 از اولویت برخوردار گردید. همچنین پس از بررسی هر دو نوع روسازی مشخص گردید روسازی بتنی از نوع بتن غلتکی، از نقطه نظر هزینه ساخت اولیه و نگهداری، ملاحظات زیست محیطی و... نسبت به روسازی آسفالتی از ارجحیت برخودار می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
A survey of different kinds of concrete pavements compare with asphalt pavements by using AHP model with the approach ofresistance economy (Case study: Shiraz Chamran boulevard)
Authors
Mojtaba Esmailpour, Mojtaba zourbakhsh
Abstract
There is no perfect and precise procedure when selecting the type of road pavement, but you must take many factors into account when choosing the type of street pavements. This research aimed to technically, economically and environmentally evaluation and comparing roller compacted concrete (RCCP) with Asphalt pavements. After complete description of different kinds of concrete pavements and comparing advantages and disadvantages of any kinds of them eventually RCC pavement elected as a premier pavement in based on lower costs, faster and easier performance and etc. For quantitative comparison, we compare roller compacted concrete with Asphalt pavements in List price to achieve price analysis and at last we found that roller compacted concrete is more economical by saving at least 115803009750 Rials in case study boulevard. And on the other side, we used Hierarchy Analysis Process model (AHP) for qualitative comparison, in which executable map issued to experts and specialists of this affair Concerning to the technical and economic comparison of roller compacted concrete pavements with asphalt pavement and Finally, Hierarchy Analysis Process model and outputs of List price comparison dually compared and practically showed that roller compacted concrete with higher weight of 0.5296 versus 0.4704 is the better choice in terms of economics, performance, environmentally and etc. Ultimately, after the evaluation and comparison of both kinds of pavements, in most cases, such as initial costs and maintenance costs, environmental consideration and etc. roller compacted concrete pavement is preferred to common asphalt pavements.
Keywords
Roller Compacted Concrete Pavement (RCCP), Asphalt Pavements, Price Analysis Hierarchy Analysis Process (AHP), Technical, Economical and Environmental Comparison