کلیدواژه ها = روسازی بتنی غلتکی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی انواع روسازی های بتنی و مقایسه آن ها با روسازی آسفالتی با استفاده از روش AHP با رویکرد اقتصاد مقاومتی (مسیر مورد مطالعه : بلوار شهید چمران شیراز)
مجتبی اسماعیل پور*؛ مجتبی زوربخش
مشاهده مقاله