ارزیابی ایمنی روسازی بتنی در آتش‌سوزی تونل

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1050-3NCCP
نویسندگان
1دانشجو دکتری مهندسی عمران - راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
2استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
3استاد - مهندسی عمران راه و ترابری-دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه سمنان
چکیده
امروزه در جهان ایمنی تونل یکی از مهم‌ترین موارد مورد بحث می‌باشد، انفجار‌ و آتش‌سوزی‌‌های صورت گرفته در تونل ‌نشان دهنده نیاز به گزینه‌ای مناسب برای مصالح روسازی تونل می‌باشد. با توجه به وجود محدودیت‌های مختلف در تونل‌، موضوع ایمنی اهمیت دو چندان پیدا کرده است، چرا که وجود آتش‌سوزی در تونل‌ علاوه بر ایجاد مشکلات تنفسی، باعث وارد آمدن صدمات زیادی به سازه تونل می-گردد. در این مقاله روسازی‌ آسفالتی و بتنی تونل در کشور‌های مختلف بررسی گردیده است، مشاهده ‌شد که روسازی آسفالتی پتانسیل آتش‌سوزی بالایی دارد، در دماهای اولیه با افزایش دما روسازی نرم و سپس مشتعل می‌گردد، گازهای سمی مانند مونوکسید کربن، دی اکسید کربن، آلدئیدها، متانول، پروپانول دی اکسید گوگرد و ... تولید می‌کند. در مقابل آن روسازی بتنی غیر قابل اشتعال بوده، دود تولید نمی‌کند، در دماهای بالا تغییر حجم نمی‌دهد و بسیاری از خواص مکانیکی خود را حفظ می‌نماید. با انجام این تحقیق به این نتیجه رسیده شد که روسازی‌های بتنی در تونل‌ها، به خصوص در آتش‌سوزی بسیار ایمن‌تر از سایر روسازی‌ها می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Assessment of concrete pavement safety in tunnel fire
Authors
abolfazl mohammadi janaki, abolfazl hassani, Gholamali Shafabakhsh
Abstract
Today, in the world of tunnel safety, one of the most important issues is the explosion and firefighting in the tunnel, requiring the right choice for tunnel pavement materials. Due to the various constraints in the tunnel, the issue of safety has doubled, because the presence of fire in the tunnel, in addition to creating respiratory problems, causes a lot of damage to the tunnel structure. In this paper, asphalt pavement and concrete tunnels in different countries were investigated, it was observed that asphaltic pavement has a high fire risk potential, at initial temperatures with the temperature increase of soft pavement and then ignites, toxic gases such as monoxide Carbon, carbon dioxide, aldehydes, methanol, sulfur dioxide, propanol and the like. In contrast, the concrete pavement is non-flammable, does not produce smoke, does not change at high temperatures and retains a lot of its mechanical properties. By doing this, it was concluded that concrete pavements in tunnels, especially in firefighting, are much more secure than other pavements.
Keywords
Tunnel safety, fire fighting, concrete pavement, Asphalt pavement