بررسی تأثیر پلاستیک بازیافتی (PET) بر روسازی‌های بتنی و آسفالتی

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1029-3NCCP (R1)
نویسندگان
1تهران، بزرگراه جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده عمران و محیط زیست، گروه راه و ترابری
2استاد گروه مهندسی راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس
چکیده
با توجه افزایش روزافزون پسماند‌های پلاستیکی و سوق دیدگاه جهانی به سوی حفظ محیط زیست و استفاده کمتر از منابع طبیعی، لازم است پسماندهای پلاستیکی در جهت این اهداف، مدیریت گردند. در چند دهه اخیر، خواص منحصربه‌فرد پلاستیک-های بازیافتی موجب رشد نرخ استفاده از این مواد در صنعت شده است که از میان پسماندهای پلاستیکی، PET ها آمار قابل ملاحظه‌ای را به خود اختصاص می‌دهند. لذا بکارگیری این مواد پلاستیکی در صنعت راهسازی را می‌توان به عنوان گزینه‌ای مناسب و مقرون به صرفه در راستای این اهداف معرفی نمود. همچنین با توجه به تحقیقات گسترده در زمینه استفاده از PET در روسازی‌های بتنی و روسازی‌های آسفالتی، جهت ایجاد دید جامع نسبت به موضوع، در این مقاله سعی بر آن است که تأثیرات استفاده از PET بر بتن تازه و سخت شده و همچنین مشخصات آسفالت ارائه گردد. در مقاله حاضر آمار گزارش شده برای پسماند پلاستیکی، روش بازیافت و تأثیرات یاد شده بر روسازی بتنی و آسفالتی مورد بحث قرار گرفته است. بطور کلی نتایج حاصل از بکار گیری PET بازیافتی با شکل و اندازه‌های مختلف، کاهش وزن مخصوص و زوال برخی از مشخصات مکانیکی برای بتن رویه و بهبود مقاومت در برابر شیار شدگی و همچنین بهبود عمر خستگی برای روسازی آسفالتی را از خود نشان دادند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of Recycled Plastic (PET) on Concrete Pavements and Asphalt Concrete Pavements
Authors
Bashir Moradi, Abolfazl Hassani
Abstract
Denoting the immense increase in waste plastic production and the global vision for environmental protection and less use of natural resources, it is necessary to manage plastic waste in order to achieve the purposes. Over the past few decades, the unique properties of recycled plastics have led to an increase in the rate of using these materials in the industry, which vast numbers allocated to PETs among other waste plastics. Therefore, the use of these plastic materials in the road construction industry can be described as an appropriate and cost-effective option for achieving previously mentioned goals. Also, due to extensive research on the use of PET in concrete pavements and asphalt concrete pavements, and in order to provide a comprehensive view, this paper tries to investigate the effects of using PET on fresh and hardened concrete as well as the characteristics of asphalt. In the present paper, the reported statistics for waste plastic, recycling process and effects on concrete and asphalt concrete pavements has been discussed. Generally, the results of using recycled PET with different shapes and sizes have shown reduction in specific gravity and deterioration of mechanical properties of concrete and improving rutting resistance, as well as improving the fatigue life of asphalt concrete pavement
Keywords
Waste Plastic, Polyethylene Terephthalate(PET), concrete pavement, Asphalt Concrete Pavement