نویسنده = اویس افضلی ننیز
تعداد مقالات: 2

1 بررسی اثر الیاف میکرو و ماکروسنتتیک بر ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی بتن مقید
اویس افضلی ننیز*؛ علیرضا دوست محمدی؛ جعفر سبحانی
مشاهده مقاله

2 ارزیابی اثر مقادیر مختلف الیاف ماکرو پلیمری مدول و مقاومت بالا بر مقاومت پس از ترک خوردگی بتن
اویس افضلی ننیز*؛ علیرضا دوست محمدی؛ رامبد صفاییان
مشاهده مقاله