بررسی اثر الیاف میکرو و ماکروسنتتیک بر ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی بتن مقید

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1045-3NCCP
نویسندگان
1تهران- خیابان شهیدبهشتی- خیابان پاکستان- کوچه 8- پلاک 24
2دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
3مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
چکیده
هدف تحقیق حاضر ارزیابی و مقایسه اثر الیاف پلیمری میکرو و ماکرو بر ترک‌خوردگی ناشی از جمع شدگی بتن مقید و نیز مقاومت فشاری و مدول گسیختگی آن است. بدین منظور در فاز اول تحقیق اثر دو نوع از الیاف میکرو با نام‌های پلی‌پروپیلن و دوجزئی(پلیمری اصلاح شده) بر ترک‌خوردگی ناشی از جمع شدگی مقید بتن مورد بررسی قرار گرفت و الیاف بهینه فاز اول انتخاب گردید. نتایج فاز اول تحقیق نشان داد الیاف پلی-پروپیلن عملکرد بهتری در جهت افزایش زمان ایجاد نخستین ترک و کاهش حداکثر عرض ترک دارد. ازاین‌رو الیاف پلی‌پروپیلن به‌منظور استفاده در فاز دوم تحقیق و در کنار الیاف ماکرو انتخاب شدند. فاز دوم تحقیق به بررسی اثر افزودن الیاف ماکروپلیمری و نیز طرح هیبرید، حاوی هر دو نوع الیاف میکرو و ماکرو، بر ترک‌خوردگی ناشی از جمع شدگی و مقایسه آن با بتن بدون الیاف پرداخته شد. نتایج آزمایشگاهی به‌دست‌آمده در فاز دوم نشان می‌دهد حضور الیاف ماکرو به سبب مدول الاستیسیته بالای این نوع از الیاف، تأثیر بسزایی بر ترک‌های جمع شدگی ناشی از خشک شدن داشته است. سن ترک‌خوردگی برای نمونه بتن شاهد، نمونه حاوی الیاف میکرو پلی‌پروپیلن، نمونه حاوی الیاف ماکرو پلیمری و طرح هیبرید به ترتیب برابر 75/2 روز، 9/3 روز، 01/7 روز و 3/7 روز بوده است که نشان از تأثیر قابل‌توجه الیاف ماکرو بر سن ترک‌خوردگی دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد استفاده از هر دو نوع الیاف میکرو و ماکرو در کنارهم (طرح هیبرید) بهترین عملکرد را در زمان ایجاد نخستین ترک و نیز کنترل عرض ترک داشته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effects of micro and macro synthetic fibers on drying shrinkage cracking of restrained concrete
Authors
oveys afzali-naniz, alireza doostmohammadi, jafar sobhani
Abstract
Loss of moisture in the fresh concrete results in shrinkage cracks. In addition to undesirable effects on the appearance of concrete, Cracks reduce its strength and durability. Fibers are used in concrete in order to control shrinkage cracks. The goal of this study is to evaluate the effects of micro and macro synthetic in reducing the drying shrinkage and cracking under restrained conditions. For this purpose, in the first phase of the study, the effects of two types of microfibers, polypropylene and double-part, were selected. The results of the first phase of the study showed that polypropylene fibers have a better performance in improving initial cracking time and reducing the maximum crack width. The second phase of the study investigated the effect of macro synthetic fibers as well as the micro and macro synthetic fibers, hybrid mixes, in reducing the drying shrinkage of restrained conditions. The experimental results obtained in the second phase show that the presence of macro synthetic fibers, due to the high modulus of elasticity, had a significant effect on drying shrinkage. The results also show that the hybrid mixes had the best performance.
Keywords
drying shrinkage, macro synthetic fibers, concrete pavement