ارزیابی اثر مقادیر مختلف الیاف ماکرو پلیمری مدول و مقاومت بالا بر مقاومت پس از ترک خوردگی بتن

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1046-3NCCP
نویسندگان
1تهران- خیابان شهیدبهشتی- خیابان پاکستان- کوچه 8- پلاک 24
2دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
3کارشناس فنی شرکت نانونخ و گرانول سیرجان
چکیده
امروزه استفاده از انواع الیاف در بتن به‌طور گسترده‏ای رو به افزایش است. استفاده از الیاف باعث بهبود خواص و عملکرد بتن در پارامترهای دوامی مانند کنترل ترک و پارامترهای مقاومتی مانند افزایش جذب انرژی، افزایش مقاومت خمشی می‏شود. هدف مقاله حاضر بررسی اثر مقادیر مختلف الیاف ماکروپلیمری مدول و مقاومت بالا بر رفتار پس از ترک‌خوردگی بتن است. بدین منظور از الیاف سینوسی ماکروپلیمری با طول 40 میلی‌متر استفاده شد. نمونه‏های تیر بتنی با درصدهای حجمی 1/0 ، 3/0و 5/0 ساخته شدند و فاکتورهای مقاومت خمشی، طاقت خمشی و میانگین مقاومت پسماند آن‌ها مطابق استاندارد ASTM C1609 و ASTM C1399 مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد افزایش درصد حجمی الیاف ماکروپلیمری تأثیر ناچیزی در مقاومت فشاری داشته است. با این وجود استفاده از الیاف ماکروپلیمری سبب افزایش مقاومت خمشی، طاقت خمشی و میانگین مقاومت پسماند شده است به نحوی که استفاده از 5/0 درصد حجمی الیاف بیشترین تاثیر را برخواص یاد شده داشته و افزایش 23 درصدی در حداکثر بار خمشی قابل تحمل توسط تیرها ایجاد کرده است. همچنین نتایج نشان می‌دهد، شکل الیاف و مشخصات مکانیکی آن مانند مدول الاستیسیته و مقاومت کششی از پارامترهای تاثیر گذار بر فاکتورهای شکل پذیری می ‏باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Experimental Evaluation of the effect of different amounts of macro-polymer fibers on post crack behavior of fiber reinforced concrete
Authors
oveys afzali-naniz, alireza doostmohammadi, rambod safaeian
Abstract
Nowadays, in concrete technology, the use of fiber in a concrete mixture is growing extensively. The use of fibers improves the properties and performance of concrete in durable parameters such as crack control and resistance parameters such as increasing energy absorption and increasing modulus of rupture. In this research, macro-synthetic fibers were used. Which was manufactured by sirjan Nano yarn Company. Also, concrete beams with dimensions 15 by 15 by 55 cm were made. The purpose of this paper is to investigate the effect of different amounts of high-strength and high-modulus of elasticity macro-synthetic fibers to investigate the behavior fiber reinforced concrete after cracking. For this purpose, concrete beams with fiber dosage of 0.1, 0.3 and 0.5 were constructed. Flexural strength, flexural toughness, and average residual strength were tested and evaluated according to ASTM C1609 and ASTM C1399 standards. The results of this study showed that the increase in the volumetric percent of macro-polymer fibers has a slight effect on compressive strength. But it has a positive effect on flexural strength, flexural toughness, and the average residual strength.
Keywords
fiber reinforced concrete, flexural toughness, residual strength