امکان سنجی استفاده از مصالح خرده آسفالت بازیافتی(RAP) در رویه‌های بتنی با رویکرد توسعه پایدار

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1065-3NCCP
نویسندگان
ایران، تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت
چکیده
آسفالته بودن اکثر روسازی‌های ساخته شده در ایران و اضمحلال روسازی‌های قدیمی متولیان ساخت و نگهداری راه‌ها را در سال های آتی با مقادیر زیادی خرده آسفالت مواجه می‌کند. از طرفی با توجه به سیاست‌های جدید وزارت راه مبنی بر توسعه استفاده از رویه‌های بتنی و همچنین در راستای توسعه پایدار می‌توان از این خرده‌های آسفالت در ساخت رویه‌های بتنی به عنوان جایگزین بخشی از مصالح سنگی استفاده کرد. در این پژوهش با استفاده از تحقیقات انجام گرفته در این حوزه به امکان استفاده از خرده های آسفالت بازیافتی یا RAP در ساخت رویه‌های بتنی پرداخته شده است. از آنجا که بر خلاف سایر سازه‌های عمرانی، طراحی روسازی راه‌ها دارای پیچیدگی‌هایی می‌باشد و ممکن است با گذر از یک راه شرایط حاکم محیطی، آب و هوایی و میزان و نوع بارش تغیر کند، علاوه بر بررسی خواص مکانیکی شامل مقاومت فشاری، مقاومت خمشی و مقاومت کششی غیرمستقیم، دوام بتن‌های حاوی خرده آسفالت بازیافتی (RAP) نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود اگرچه استفاده از درصدهای بالا خرده آسفالت بازیافتی (RAP) خواص مکانیکی بتن را کاهش می‌دهد ولی می‌توان از مقادیری که حداقل مقاومت مورد نیاز جهت استفاده در رویه را برآورده می‌کنند، استفاده کرد. همچنین با توجه به آنکه در روسازی‌های بتنی دوام در برابر سایش حائز اهمیت می‌باشد، مشخص شد که استفاده از افزودنی‌های معدنی به همراه خرده آسفالت در بتن باعث بهبود خواص مربوط به سایش شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Feasibility Investigation of utilization of Reclaimed Asphalt Pavement in concrete pavement with sustainable development approach
Authors
Ehsan Sobhanifard
Abstract
Having Asphalt as the main pavement materials in most road in Iran and deterioration of old pavements will confront road construction and maintenance agents with myriad of Reclaimed Asphalt pavement(RAP) in the coming years. Due to Transportation ministry’s new policy in Iran based on concrete pavement development and also in line with sustainability development, it is plausible to replace RAP in concrete pavements with some part of aggregates. In this paper based on previous research in this field, feasibility of utilization of these materials has been investigated. Because of complexity in pavements design and also different climate conditions along a road, in addition to investigate of mechanical properties includes compressive strength, flexible strength and indirect tensile strength, durability of concrete containing RAP is studied. Results shows that although using high percentages of RAP reduces concrete mechanical properties, it is possible to use of the percentage in which satisfies minimum criteria for a concrete pavement. Given that abrasion resistance in concrete pavement is important, it was found that using of mineral admixtures with RAP in concrete improves abrasion properties.
Keywords
concrete pavement, reclaimed asphalt pavement, sustainability development