مقایسه و عملکرد سرباره کوره آهن گدازی و پومیس معدنی با افزودنی حباب زا در دوام و پایایی رویه بتنی

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1064-3NCCP
نویسندگان
1رییس کمیته فنی کانون سراسری انجمن های صنفی بتن کشور و مدرس دانشگاه شهید بهشتی
2مدیر فنی شرکت سیمان نیزار قم
3سرپرست آزمایشگاه شیمی شرکت سیمان نیزار قم
4سرپرست آزمایشگاه بتن شرکت سیمان نیزار قم
چکیده
امروزه به دلیل افزایش قیمت تمام شده و همچنین کاهش طول عمر مفید آسفالت استفاده و کاربرد بتن های رویه افزایش چشمگیری داشته است و در بسیاری از کشورها نیازهای مورد انتطار پروژه را تامین نموده است. یکی از مهمترین آسیب های وارد شده به بتن رویه پدیده یخ زدن و آب شدن و نفوذ یون های مهاجم به بتن می باشد. در این تحقیق با استفاده از پوزولان های قابل دسترس در کشور نظیر سرباره آهن گدازی و پومیس در طرح مخلوط و همچنین با کاهش نسبت آب به سیمان دوام بتن رویه افزایش قابل ملاحضه ای داشته است. جهت کنترل پدیده سیکل ذوب و یخبندان علاوه بر کاهش نفوذ پذیری، از حباب زا در بتن استفاده گردید. از آنجا که خمش در بتن های رویه بسیار اهمیت دارد برای افزایش مقاومت خمشی بعد از مطالعه موردی و تحقیقات دیگر پژوهشگران الیاف پلیمری امباس کورتا مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که با کاهش نسبت آب به سیمان، استفاده از الیاف پلیمری، استفاده از پوزولانهای ذکر شده با درصد های مختلف و مواد حباب زا، مقاومت فشاری، مقاومت الکتریکی ، مقاومت خمشی افزایش و نرخ جذب آب مویینگی کاهش می یابد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison and performance of slag of iron furnace and pumice mineral with bubble additive in durability and concrete durability
Authors
Alireza Rahmati, mehdi saki, Mahmoud Nourozi, Majid lack
Abstract
Today, because of rising prices, as well as decreasing the useful life of asphalt, the use and application of concrete concrete has increased dramatically, and in many countries it has provided the required project requirements. One of the most important injuries to concrete is the appearance of freezing and melting, and the penetration of aggressive ions into concrete. In this research, the durability of concrete has increased significantly with the use of available porozolan in the country such as iron and copper slag in the mix design, as well as by decreasing the ratio of water to cement. In order to control the phenomenon of melting and freezing, in addition to reducing the permeability, bubbles in concrete were used. Since bending in concrete is very important for increasing bending strength after the case study and other investigations of Embash Cortex polymer fibers researchers have been used. The results show that by decreasing the ratio of water to cement, the use of polymeric fibers, the use of pozzolans mentioned with different percentages and bubble materials, compressive strength, electrical resistance, bending strength, and capillary capillary absorption rate are reduced.
Keywords
Electrical Resistance, durability, slag, Pumice, water absorption