نویسنده = محمود نوروزی
تعداد مقالات: 1

1 مقایسه و عملکرد سرباره کوره آهن گدازی و پومیس معدنی با افزودنی حباب زا در دوام و پایایی رویه بتنی
علیرضا رحمتی، مهدی ساکی* ، محمود نوروزی، مجید لک
مشاهده مقاله