بررسی دستگاه های پیور روسازی بتنی و انتخاب مناسب ترین آن ها بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی AHP در منطقه یک پروژه آزادراه تهران شمال

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1055-3NCCP
نویسندگان
1نارمک فرجام چهارراه خاور کوچه صالحی پلاک 181
2کارشناس فنی شرکت آبادگران مارگون
3عضو هییت علمی دانشگاه علوم تحقیقات
چکیده
در حال حاضر گرایش به اجرای روسازی بتنی به شکل موفقیت آمیزی در ایران رو به افزایش است و استفاده از آن به عنوان جایگزین روسازی آسفالتی مورد توجه می باشد. اما تعداد دستگاه های پیور که در ایران وجود دارد و مورد استفاده قرار می‌گیرند بسیار محدود می‌باشد. لزوم اجرای موفق هر پروژه، ماشین آلات و شناخت کامل از آن ها می باشد.
بنابراین در اختیار داشتن ماشین آلات و آگاهی فنی از تعمیرات و قابلیت های دستگاه کمک مناسبی در بازدهی پروژه خواهد داشت. در پروژه آزادراه تهران شمال، چهار دستگاه پیور برای روسازی بتنی بکار گرفته شد. بنابراین فرصتی ایجاد گردید که با بررسی عملکرد هر دستگاه و قابلیت های آن، دانش فنی کشور در این زمینه افزایش یابد.
در این مقاله به معرفی هر دستگاه و مشخصات فنی آن پرداخته شده و معیارهایی که بر عملکرد دستگاه تاثیر گذار هستند معرفی می شوند. در این مقاله با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP خصوصیات دستگاه ها سنجیده شده است. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy process-AHP) یکی از روش‌های پرکاربرد تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM) می باشد. امتیازها بر پایه این روش تصمیم گیری به ترتیب از بیشتر به کمتر به دستگاه های GP4000، SP500، SP850 و GT6300 منسوب شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Examination Of Concrete Pavers Performance And Selecting the Best one Based On Analytic Hierarchy Process (AHP) at Tehran-Shomal Freeway Project (Lot 1)
Authors
mojtaba akari, Majid Heidary, Alireza Asefi, Parham Hayati
Abstract
Making use of concrete pavement is increasing recently in Iran and it is appropriate alternative for asphalt. However, the numbers of concrete paver machines in Iran are so limited. Having machines and a good knowledge about them is a necessity to perform constructing operation.
So having machines as well as technical knowledge about their performance and maintenances causes good efficiency. Four concrete pavers have been utilized at Tehran-Shomal Freeway Project. It gave us the opportunity to examine the performance of each concrete paver to improve technical knowledge of the country.
In this article, each concrete paver has been introduced and the items that are effective on concrete pavers have been described. Based on Analytic Hierarchy Process (AHP), Analytical Hierarchy Process (A H P) is one of the multi-criteria decision-making methods (M CDM). concrete pavers have been evaluated and their advantage hierarchy is respectively as this: GP4000, SP500, SP850 and GT6300.
Keywords
concrete pavement, Concrete Pavement Machine (Concrete Pavers), Concrete Pavers Performance, Analytic Hierarchy Process (AHP)