ارزیابی تأثیر الیاف شیشه بر خصوصیات روسازی بتن غلتکی

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1034-3NCCP
نویسندگان
1عمران، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
2عمران، مهندسی، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان، خراسان رضوی
چکیده
امروزه تقویت بتن غلتکی به جهت کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری و افزایش طول عمر روسازی موردتوجه محققان قرارگرفته است. در این مقاله به بررسی تاثیر الیاف شیشه (با دو طول ۱۲ و ۲۴ میلی‌متر) بر خصوصیات روسازی بتن غلتکی پرداخته شده است. جهت مقایسه پارامترهای مقاومتی درصد افزودن الیاف ثابت نگه‌داشته شدو با تغییر طول الیاف، تاثیر آن بر خصوصیات بتن غلتکی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که با توزیع یکنواخت الیاف، بتن غلتکی مسلح شده به الیاف شیشه ۱۲ میلی‌متری نسبت به بتن شاهد مقاومت فشاری بیشتری دارد اما مقاومت کششی آن چندان تفاوتی ندارد.ولی نمونه‌های حاوی الیاف۲۴ میلی‌متری در مقابل نمونه شاهد و نمونه الیافی ۱۲ میلی‌متر درتست کششی و فشاری عملکرد بهتری نسبت به دو نمونه دیگر دارد. در تست خمش مشاهده گردید که نمونه شاهد دچار گسیختگی آنی (لحظه‌ای) می‌گردد و در نمونه حاوی الیاف ۱۲ میلی‌متری پدیده پل زدگی به مقدار کمی مشهود می‌باشد و این نمونه نسبت به بتن شاهد و بتن الیافی با طول ۲۴ میلی‌متر مقداری شکل‌پذیرترمی‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluating the effect of glass fiber on the charactersitics of RCC
Authors
Najmeh Ghafari, Morteza Jalili Qazizadeh, Mostafa Shafiei, Hossein Kheirkhah
Abstract
Nowadays, roller concrete reinforcement has been considered by researchers to reduce maintenance costs and increase the lifespan of the pavement. In this paper, we will examine the performance of the glass fiber against cracking lengths of 12 and 24 mm. In this study, to compare the mechanical properties, the percentage of fibers used in the samples is constant, but the length of the samples varies.
By uniformly distributing the fibers, glass reinforced concrete with a length of 12mm has a higher compressive strength than the non-reinforced concrete but weaker performance in tensile strength. Also, glass reinforced concrete with a length of 24 mm exhibit better performance in the tensile and compressive test against the other two samples.
In the bending test, it was observed that the non-reinforced concrete cause an instantaneous rupture, and in the sample containing 12 mm fiber a small amount bridging phenomenon evident.
A small amount is evident.
It can be said that the results of the bending test of the non-fiber specimen with the specimen containing longer length fibers (24 mm) are close.
Keywords
Roller Concrete, glass fiber, Fiber lengths of 12 and 24 mm