روش های سنتی و نوین در یخ زدایی روسازی بتنی

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1016-3NCCP
نویسندگان
1راه و ترابری،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشجوی کارشناسی ارشد
2دانشجو کارشناسی ارشد، گروه راه و ترابری، دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
3استاد ، گروه راه و ترابری، دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
چکیده
یکی از مشکلاتی که در روسازی راه‌ها و فرودگاهها گریبانگیر سیستم حمل ونقل می‌شود، یخ‌زدگی سطح روسازی و درپی آن ایجاد حادثه است. در سال های اخیر محققان به دنبال روش‌هایی به منظور یخ‌زدایی هستند که علاوه بر کارایی وسرعت بالا، در مقابل هزینه‌ها نیز مقرون به صرفه باشند. از دیرباز روش سنتی برای مقابله با این پدیده در کشور ما استفاده از نمک به همراه شن و ماسه در سطح راه بوده است. با توجه به خاصیت خورندگی نمک و همچنین شکستن یخ های بزرگ و تبدیل آن به یخ کوچک که امکان پرتاب شدن به سمت باند را دارد، از این روش در فرودگاهها نمی‌توان استفاده کرد. همچنین به دلیل مسائل زیست محیطی ، استفاده از نمک توصیه نمی شود.امروزه در برخی کشورهای پیشرفته روش های نوینی اجرا شده است. از جمله این روش‌ها می‌توان به ذوب خودکار برف بااستفاده از موادی همچون الیاف کربن، نانو مواد و ذرات فولاد در بتن اشاره کرد. استفاده از روسازی بتنی رسانا برای یخزدایی علاوه بر اینکه سبب آلودگی زیست محیطی نمیشود، مشکلات استفاده از یخ زداهای شیمیایی را نیز ایجاد نمیکند. همچنین این امکان وجود دارد که با تعبیه سنسورهای کنترل‌دما، عملیات یخزدایی به صورت کاملاً خودکار صورت پذیرد . این روش ها اغلب هزینه‌های اولیه بالایی دارند به جهت تجهیزات و نصب آنها دارند، اما با توجه به بررسی چرخه ی عمر روسازی ،کارایی بالا وسرعت عمل این روش‌ها آن ها را متمایز و قابل جایگزینی با سایر روش‌ها کرده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Traditional and modern de-icing methods of the concrete pavements
Authors
mehrdokht doosti, saeed amani, abolfazl hasani
Abstract
One of the issues facing the transportation system regarding paved suburban roads and airport runways is the icing of the pavement surface, which may lead to accidents..
In recent years, researchers are looking for de-icing techniques that in addition to having high efficiency it would be cost-effective too. In the past years, the traditional way to deal with this phenomenon in our country has been the use of salt along with gravel and sand on the surface of the road. Due to corrosive nature of the salt, as well as the breakdown of large ices and turning into small pieces of ice that can be thrown to the band, this method can not be used at the airport. Salt is not recommended due to environmental issues. Nowadays, the new methods have been implemented in some developed countries. Among these methods, snow and ice melting by using some materials such as carbon fiber, conductive particles, nano-materials and composite materials using carbon particles and metal shaving can be mentioned in the concrete. These methods often have high initial costs, but due to the investigation of the life cycle of the pavement, high efficiency and performance of these methods have made them different from the other methods. These methods are mainly focused on the electrically conductive materials such as carbon fibers, nickel, graphite for conducting concrete.
Keywords
airport pavement, de-icer, winter maintenance, concrete pavement