بررسی دوام روکش بتن الیافی با الیاف پلی پروپیلن اصلاح شده

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1010-3NCCP
نویسندگان
1تهران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2دانشگاه صنعتی امیرکبیر
3مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
چکیده
روسازی راهها به‌دلیل این‌که اغلب در شرایط جوی نامساعد و متغیر قرار دارند تحت اثر دماهای مختلف قرار میگیرند و در برخی فصول از سال دچار چرخه های یخ‌زدن و آب شدن می‌شوند بنابراین منطقی است که روکشها از جمله روکش‌های بتنی علاوه بر اینکه باید از پارمترهای مقاومتی مناسبی برخوردار باشند دوام کافی نیز در برابر شرایط نامساعد جوی داشته باشند. به‌دلیل برخی ایرادهایی که روکش‌های بتن معمولی دارند ازقبیل: توانایی جذب انرژی پایین و... روکش‌های بتن الیافی از سال 2004 میلادی وارد صنعت راهسازی شده و تاکنون عملکرد مناسبی از خود نشان داده‌اند. در این تحقیق دوام روکش بتن الیافی با الیاف پلی‌پروپیلن اصلاح شده در برابر چرخه‌های یخ‌زدن و آب‌شدن مورد بررسی قرار گرفته است که برای این منظور نمونه بتن کنترل با مقدار سیمان 400 کیلوگرم در هر متر مکعب بتن و نسبت آب به سیمان 38/0 و سه طرح بتن الیافی به‌ترتیب با 5/3، 5/4 و 6 کیلوگرم الیاف در هر مترمکعب بتن تهیه گردیده و آزمایش یخ‌زدن و آب شدن سریع در آب طبق استاندارد ASTM C666 انجام شده است.
از هر کدام از طرح‌های مذکور تعداد سه نمونه ساخته شده و تحت اثر 300 سیکل متوالی یخ‌زدن و آب‌شدن قرار گرفته و پارامترهایی از قبیل: درصد مدول دینامیکی نسبی، تغییر طول و تغییر وزن اندازه‌گیری شده است. نتایج آزمایش‌ نشان داد که افزودن الیاف پلی‌پروپیلن اصلاح شده به بتن باعث کاهش دوام آن در برابر چرخه‌های یخ‌زدن و آب شدن میشود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Study on durability properties of modified polypropylene fiber reinforced concrete overlay
Authors
Mir Mahmoud Hasani, fereydoon moghadas nejad, jafar sobhani, mehdi chini
Abstract
As the pavements are in exposure to severe meteorological conditions and experience freezing and thawing in some periods of year, which causes the most damage to the pavement in winter and spring, concrete pavements are expected to have adequate durability against inclement weather condition, in addition to strength parameters. Because of some problems of usual concrete overlays like low energy absorption, since 2004, fiber reinforced concrete overlays have been used successfully in road construction projects. In this study we aim to investigate the durability of fiber-reinforced concrete with modified polypropylene fibers against freeze and thaw cycles. To do this, the control sample was made with 400 kg/m3 cement and the w/c ratio was 0.38. Three mixtures with 3.5, 4.5 and 6 kg/m3 of fiber were also made. Then fast freeze and thaw test in water was conducted on the samples according to ASTM C666.
Three samples of each mixture were made and tested by 300 successive freeze and thaw cycles in Road, Housing and Development Research Center and parameters like percent of relative dynamic module, length variation and weight variation were measured. The results show that adding modified polypropylene fiber, decreases the durability of concrete against freeze and thaw.
Keywords
fiber concrete, macro-synthetic, modified polypropylene fiber, durability, freeze and thaw