بررسی خواص مهندسی بتن الیافی با الیاف پلی پروپیلن اصلاح شده

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1009-3NCCP
نویسندگان
1تهران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2داشگاه صنعتی امیرکبیر
3مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
4مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تهران
چکیده
استفاده از الیاف‌های ماکروسینتتیک باعث بهبود خواص مکانیکی بتن و کاهش جمع‌شدگی بتن تازه و سخت شده می‌شود همچنین الیاف ماکروسینتتیک می‌تواند جایگزین مناسبی برای الیاف فلزی و آرماتورهای حرارتی باشد به همین دلیل مصرف این نوع الیاف در سال‌های اخیر گسترش یافته است. الیاف مورد بررسی در این پژوهش، الیاف پلی پروپیلن اصلاح شده است که نوعی الیاف ماکروسینتتیک به شکل کبریتی (سوزنی) حاوی تارهای شبکه‌ای است. در این پژوهش قصد بر این است تا با بررسی خواص مهندسی بتن الیافی، مقدار بهینه‌ی الیاف مذکور تعیین شود. به منظور دستیابی به این هدف، بتن کنترل با مقدار سیمان 400 کیلوگرم در هر متر مکعب و نسبت آب به سیمان 38/0 و پنج طرح بتن الیافی به‌ترتیب با 5/1، 5/2، 5/3، 5/4 و 6 کیلوگرم الیاف مذکور در هر مترمکعب بتن تهیه گردید و آزمایش‌های بتن تازه از قبیل: کارایی، درصد هوا و وزن مخصوص به‌ترتیب طبق استانداردهای ASTM C143 وASTM C138 و آزمایش‌های بتن سخت شده ازقبیل: مقاومت فشاری، مقاومت خمشی، مقاومت پسماند و مدول الاستیسیته به‌ترتیب طبق استانداردهای EN 12390-3، ASTM C78 و ASTM C1609 و ASTM C469 روی طرح‌ها انجام شد.
تمامی آزمایش‌ها در بخش تکنولوژی بتن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تهران و آزمایشگاه مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران انجام شد و نتایج آزمایش‌ها نشان داد که افزودن الیاف پلی‌پروپیلن اصلاح شده به بتن باعث کاهش کارایی، افزایش درصد هوا و تغییر ناچیز وزن مخصوص بتن و افزایش مقاومت فشاری، مقاومت خمشی، مقاومت پسماند، جذب انرژی و مدول الاستیسیته آن می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Study on engineering properties of modified polypropylene fiber reinforced concrete
Authors
Mir Mahmoud Hasani, fereydoon moghadas nejad, jafar sobhani, mehdi chini
Abstract
Using macro-synthetic fibers in fresh and hardened concrete, improves its mechanical properties and decreases the shrinkage; it also can be a good alternative for steel fibers and temperature rebars, and that’s why its use have extended in the previous years. The investigated fibers in this study, are modified polypropylene which is a kind of macro-synthetic fibers with acerate shape and web mesh. In this study we aim to determine the optimum content of fiber by investigating engineering properties of fiber-reinforced concrete. To do this, control sample was made with 400 kg/m3 cement and the w/c ratio was 0.38. Five mixtures with 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 and 6 kg/m3 of fiber were also made. Then tests on fresh concrete including workability, air content and specific weight were conducted according to ASTM C143 and ASTM C138, respectively. Tests on hardened concrete including compressive, flexural, residual strength and Young modulus were conducted according to EN-12390-3, ASTM C78, ASTM C1609 and ASTM C469, respectively.
The tests were conducted in Road, Housing and Development Research Center and Rock Mechanics Laboratory of Amirkabir University. The results show that adding modified polypropylene fiber, decreases the durability of concrete against freeze and thaw.
Keywords
fiber concrete, macro-synthetic, modified polypropylene fiber, engineering properties, Optimum amount