بررسی روش های تعیین دوام رویه های بتنی در هوای سرد

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1008-3NCCP (R1)
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
2استاد راه و ترابری، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده
امروزه بتن جایگاه ویژه ای در ساخت انواع سازه ها دارد و یکی از پر مصرف ترین مصالح ساختمانی می باشد. با توجه به این مطلب، صنعت و فناوری بتن در تولید این ماده، امکان تولید و دستیابی به بتن با عملکرد و دوام بالا را فراهم ساخته است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی آزمایش های دوام رویه های بتنی در آب و هوای سرد می باشد. برای تعیین دوام بتن در برابر شرایط سرد، روش های متعددی چون قرار گیری در سیکل های ذوب و یخ در آب یا هوا و در نتیجه کنترل کاهش وزن، کاهش مقاومت، افزایش حجم و کاهش مدول ارتجاعی دینامیکی (ASTM C666) و همین طور آزمون سیکل ذوب و یخ در مجاورت آب نمک یا نمک های یخ زدا و کنترل پوسته پوسته شدن سطح بتن و کاهش وزن آن (ASTM C1262 و ASTM C672) وجود دارد. در این تحقیق به بررسی روش های مختلف تعیین دوام بتن در برابر هوای سرد پرداخته و این روش ها با هم مقایسه می شوند. نتایج حاصله حاکی از آن است که برای بررسی دوام رویه های بتنی استفاده از استاندارد ASTM C666 بهترین گزینه در این خصوص می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Methods for determining the durability of concrete in cold climate
Authors
saeed amani, abolfazl hasani, farbod kazemian
Abstract
Nowadays, concrete has a special role in the construction of various structures, and as a result, this material is one the most widly used material in constructions. Due to this, the industry and concrete technology have made it possible to produce and achieve concrete with high performance and durability. The purpose of this study is to investigate the durability of concrete in frost conditions. The mechanism of freeze and thaw is ralated to the frost conditions and may be one of the major factors in the low durability of concrete. For determining the durability of concrete against this mechanism, there are several methods such as repeated freezing and thawing in satuarted water or air and control weight loss, reducing resistance, increasing the volume and decreasing the dynamic modulus of elasticity (ASTM C666) and repeated freezing and thawing in the presence of salt or de-icer salt and charactrize the resistance to scaling of concrete surface and reducing the weight of them. After completing the freeze and thaw cycles of concrete, the destruction of specimens will be assessed in different ways, such as compressive and flexural resistance of concrete samples, the mass loss of samples, measurement the transverse frequency and measurement of length changes in the samples. The most commonly used method to evaluation of the destruction samples on the repeated freeze and thaw cycles is measurement the transverse frequency, which can measure the relative modulus of elasticity of concrete samples.
Keywords
concrete pavement, Durability assessment, freeze/thaw