کاربرد مهندسی ارزش در اجرای روسازی بتنی پروژه محور پل سفید - قائمشهر

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1003-3NCCP
نویسندگان
1استان مرکزی-شهرستان شازند-شهرمهاجران-کوی فرهنگیان خیابان پردیس کوچه پامچال 1 پلاک 24
2معاون اجرایی شرکت رامان
چکیده
مهندسی ارزش به عنوان یکی از کار آمدترین و مهم ترین روشهای اقتصادی در عرصه فعالیت های مهندسی، شناخته شده است. مهندسی ارزش، مجموعه ای متشکل از چندین روش فنی است که با بازنگری و تحلیل اجزای کار، قادر خواهد بود، اجرای کامل طرح را با کمترین هزینه و زمان تحقق بخشد. راه ها که از سرمایه های ملی هر کشوری محسوب میگردند به دلیل حجم زیاد منابع طبیعی و مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. به دلیل بالا بودن هزینه پروژه های راهسازی، اجرای مهندسی ارزش در این پروژه ها حائز اهمیت است. مهندسی ارزش فرصت های مناسبی برای کاهش هزینه، بهبود کیفیت، کاهش زمان ساخت، افزایش طول عمر را در اختیار قرار می دهد. مقدار این هزینه ها به مقدار زیادی متأثر از نوع روسازی می باشد. برای انتخاب نوع روسازی باید فاکتورهای فنی و اقتصادی از قبیل حجم ترافیک، هزینه، زمان اجرا، شرایط آب و هوایی، کاهش تصادفات و مسائل زیست محیطی را در نظر گرفت. در این مقاله سعی بر آن است که در ابتدا به مزیت روسازی بتنی در مقایسه با آسفالتی پرداخته شود و در انتها نیز مطالعه موردی در رابطه با پروژه محور پل سفید - قائمشهر صورت گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده ملاحظه می شود که با اجرای روسازی بتنی در این محور با کاهش زمان افتتاح پروژه بر سلامت انسان، سیستم زیست محیطی، تلفات جاده ای، هزینه، سوخت مصرفی می توان ضریب مهندسی ارزش را در پروژه محور پل سفید- قائمشهر، تأثیر گذار تعریف نمود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Value Engineering Application of Implementing Concrete Pavement on the pole-sefid – Ghaemshahr Project
Authors
seyed abbas hosseini, Mohammad Sadegh Yarigar Ravesh
Abstract
Value engineering is known as one of the most efficient and most important economic techniques in the field of engineering. Value engineering is a set of several technical methods that, by reviewing and analyzing the components of the setup, will be able to realize the full implementation of the project at the lowest cost and time. Roads that are considered as national treasure of any country are of particular importance due to the great volume of natural and financial resources. Due to the high cost of road construction projects, implementation of the value engineering in these projects is very important. Value engineering offers precious opportunities to reduce costs, improve quality, reduce construction time and increase lifespan. The amount of these costs is largely affected by the type of road pavement. To select the type of pavement, one should consider technical and economical factors such as traffic volume, cost, construction time, weather conditions, Road accidents reduction and environmental issues. In this paper, the advantages of concrete pavement compared to asphalt are investigated , and finally, a case study was conducted on the project of the “pole-sefid – Ghaemshahr” road . Based on the results, it can be seen that with the implementation of concrete pavement in this road and by reducing the time of project opening, value engineering coefficient could be very beneficial From the point of view of human health, environmental system, road fatalities, cost and fuel consumption in the project of “pole-sefid – Ghaemshahr” road.
Keywords
Value engineering, Concrete Pavement, Environmental, Road Construction, Pole-sefid &ndash, Ghaemshahr road