چالش ایجاد حباب هوای عمدی در بتن غلتکی و راهکار آن

پذیرفته شده برای پوستر XML
کد مقاله : 1069-3NCCP
نویسندگان
شهرآرا - آرش مهر - بلوارغربی - پلاک13 محل کار
چکیده
بتن غلتکی بتنی سفت با اسلامپ صفر می باشد که با حرکت غلتک بر روی آن در حالت سخت نشده متراکم میشود.این بتن در راهسازی به علت مزیت سرعت اجرا و برتریهای اقتصادی،گزینه مناسبی جهت اساس و رویه درپارکینگها،فرودگاهها، خیابانها و آزادراهها است.دوام این نوع بتن دربرابرچرخه های یخ زدن وآب شدن و همچنین نمک های یخ زدا به ویژه زمانی که به عنوان لایه رویه استفاده می گردد،حائز اهمیت زیادی می باشد.امروزه استفاده ازمواد افزودنی حباب هواساز برای ایجاد دوام کافی بتن در برابر چرخه های یخ زدن و آب شدن،روشی کاملا شناخته شده و متعارف می باشد.ضرورت ایجاد حباب هوا در بتن غلتکی و راه های ایجاد حباب هوای موثرو همچنین راه های سنجش آن همچنان به عنوان یک سوال اساسی درحال بررسی است. بررسی و مطالعه تاریخچه تحقیقات انجام شده نشان می دهدکه ایجاد حباب هوا در بتن غلتکی به علت سفت بودن آن مشکل وحتی امکان ناپذیر است. در این پژوهش انواع روشهای ایجاد حباب هوا که درتحقیقات گذشته مورد توجه قرار گرفته است، بررسی وروشی مبتنی بر ایجاد حباب هوا به کمک ایجاد کف بوسیله آب وافزودنی حباب هواساز، ابداع گردیده است.افزایش چشمگیر فاکتور دوام درآزمایش ASTM C666 و افزایش نسبی مقاومت الکتریکی سطحی بتن در آزمایش AASHTO T358 بتن غلتکی هوازایی شده با روش ابداعی نسبت به شاهد خود،در1۶ طرح مخلوط مختلف و همچنین کاهش قابل ملاحظه مقاومتهای فشاری و خمشی بتنهای هوازایی شده نسبت به طرحهای شاهد، نشان دهنده توانایی روش ابداعی در تولید حباب هوای موثرجهت افزایش دوام بتن غلتکی می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
چالش ایجاد حباب هوای عمدی در بتن غلتکی و راهکار آن
Authors
Abstract
بتن غلتکی بتنی سفت با اسلامپ صفر می باشد که با حرکت غلتک بر روی آن در حالت سخت نشده متراکم میشود.این بتن در راهسازی به علت مزیت سرعت اجرا و برتریهای اقتصادی،گزینه مناسبی جهت اساس و رویه درپارکینگها،فرودگاهها، خیابانها و آزادراهها است.دوام این نوع بتن دربرابرچرخه های یخ زدن وآب شدن و همچنین نمک های یخ زدا به ویژه زمانی که به عنوان لایه رویه استفاده می گردد،حائز اهمیت زیادی می باشد.امروزه استفاده ازمواد افزودنی حباب هواساز برای ایجاد دوام کافی بتن در برابر چرخه های یخ زدن و آب شدن،روشی کاملا شناخته شده و متعارف می باشد.ضرورت ایجاد حباب هوا در بتن غلتکی و راه های ایجاد حباب هوای موثرو همچنین راه های سنجش آن همچنان به عنوان یک سوال اساسی درحال بررسی است. بررسی و مطالعه تاریخچه تحقیقات انجام شده نشان می دهدکه ایجاد حباب هوا در بتن غلتکی به علت سفت بودن آن مشکل وحتی امکان ناپذیر است. در این پژوهش انواع روشهای ایجاد حباب هوا که درتحقیقات گذشته مورد توجه قرار گرفته است، بررسی وروشی مبتنی بر ایجاد حباب هوا به کمک ایجاد کف بوسیله آب وافزودنی حباب هواساز، ابداع گردیده است.افزایش چشمگیر فاکتور دوام درآزمایش ASTM C666 و افزایش نسبی مقاومت الکتریکی سطحی بتن در آزمایش AASHTO T358 بتن غلتکی هوازایی شده با روش ابداعی نسبت به شاهد خود،در1۶ طرح مخلوط مختلف و همچنین کاهش قابل ملاحظه مقاومتهای فشاری و خمشی بتنهای هوازایی شده نسبت به طرحهای شاهد، نشان دهنده توانایی روش ابداعی در تولید حباب هوای موثرجهت افزایش دوام بتن غلتکی می باشد.
Keywords
روسازی بتن غلتکی, دوام بتن در چرخه های یخ زدن و آب شدن, حباب هواساز, بتن غلتکی هوازا یی شده, کف افزودنی حباب هواساز