ارزیابی آزمایشگاهی تأثیرات چندجانبه‌ی الیاف بر خصوصیات مکانیکی و عملکردی روسازی‌های بتن غلتکی الیافی (FR-RCCP)

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1068-3NCCP
نویسندگان
شهرآرا - آرش مهر - بلوارغربی - پلاک13 محل کار
چکیده
بدلیل عملکرد ضعیف روسازی‌های آسفالتی در شرایط آب و هوایی مختلف، رویه‌های بتن غلتکی (RCCP) که دارای خصوصیات بارزی مانند دوام بیش‌تر و تطابق حداکثری با اصول توسعه‌ی پایدار هستند می توانند جایگزین شوند. در سال‎های اخیر با افزودن الیاف گوناگون شامل انواع فلزی، پلیمری و لاستیکی به مخلوط روسازی‎های بتنی تلاش‎هایی در جهت بهبود این مشخصات صورت پذیرفته است.
در این پژوهش به بررسی تأثیرات چندجانبه‌ی الیاف بر خواص مکانیکی و عملکردی روسازی‌های بتن غلتکی پرداخته و نتایج مطلوبی متناسب با اهداف تعیین شده حاصل گردید. به طور کلی نمونه‌هایی با نوع و درصدهای مختلف از الیاف ایرانی فلزی و پلیمری منتخب، ساخته شده و مورد آزمایش‌های متنوع مانند کارایی، زمان تراکم بتن غلتکی در حالت تازه، مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته، مقاومت خمشی، جذب انرژی(سختی)، مقاومت کششی برزیلی، مقاومت در برابر ضربه، مقاومت الکتریکی و مقاومت لغزندگی قرار گرفتند. نتایج به‌دست آمده در ابعاد آزمایشگاهی در مجموع بیان‌گر تأثیرات مثبت استفاده از الیاف در روسازی‌های بتن غلتکی بوده است
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
ارزیابی آزمایشگاهی تأثیرات چندجانبه‌ی الیاف بر خصوصیات مکانیکی و عملکردی روسازی‌های بتن غلتکی الیافی (FR-RCCP)
Authors
farzam rahmati
Abstract
بدلیل عملکرد ضعیف روسازی‌های آسفالتی در شرایط آب و هوایی مختلف، رویه‌های بتن غلتکی (RCCP) که دارای خصوصیات بارزی مانند دوام بیش‌تر و تطابق حداکثری با اصول توسعه‌ی پایدار هستند می توانند جایگزین شوند. در سال‎های اخیر با افزودن الیاف گوناگون شامل انواع فلزی، پلیمری و لاستیکی به مخلوط روسازی‎های بتنی تلاش‎هایی در جهت بهبود این مشخصات صورت پذیرفته است.
در این پژوهش به بررسی تأثیرات چندجانبه‌ی الیاف بر خواص مکانیکی و عملکردی روسازی‌های بتن غلتکی پرداخته و نتایج مطلوبی متناسب با اهداف تعیین شده حاصل گردید. به طور کلی نمونه‌هایی با نوع و درصدهای مختلف از الیاف ایرانی فلزی و پلیمری منتخب، ساخته شده و مورد آزمایش‌های متنوع مانند کارایی، زمان تراکم بتن غلتکی در حالت تازه، مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته، مقاومت خمشی، جذب انرژی(سختی)، مقاومت کششی برزیلی، مقاومت در برابر ضربه، مقاومت الکتریکی و مقاومت لغزندگی قرار گرفتند. نتایج به‌دست آمده در ابعاد آزمایشگاهی در مجموع بیان‌گر تأثیرات مثبت استفاده از الیاف در روسازی‌های بتن غلتکی بوده است
Keywords
روسازی بتنی, بتن غلتکی, الیاف, RCCP, خواص مکانیکی و عملکردی