ریزساختار بافت سطح، سایش، اصطکاک و لغزش رویه‌های بتنی یافته‌ها و چالش‌ها

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
کد مقاله : 1060-3NCCP
نویسندگان
شهرآرا - آرش مهر - بلوارغربی - پلاک13 محل کار
چکیده
اصطکاک سطح جاده و حرکت ماشین‌ها بر روی رویه‌های بتنی به ایمنی و تصادف ارتباط دارد. اصطکاک تابع شرایط سطح رویه، سرعت ماشین و شرایط محیطی مانند باران بستگی دارد. بنابراین اصطکاک بین چرخ‌ها و رویه بتنی ثابت نیست، بلکه با تغییر بافت سطح، سرعت ماشین و باران تغییر می‌کند. در طول زمان، بافت سطح رویه براثر سایش سبب تغییر اصطکاک می‌شود. در این مقاله که مروری بر ادبیات است، یافته‌های به‌دست‌آمده در سطح دنیا در خصوص بافت سطح، سایش و اصطکاک درزمان لغزیدن موردبررسی قرار گرفته است، هرچند هنوز چالش‌های بسیاری در پیش رو وجود دارند.
حرکت همراه با این ماشین بر روی جاده تابع اصطکاک است. اصطکاک جنبشی تابع بافت سطح در حالت خشک و خیس است. آنچه که از بافت سطح اهمیت بیشتری دارد، ریزبافت و درشت‌بافت است. هریک از این سطوح بافت تأثیر بسزایی در اصطکاک و تغییر اصطکاک در هنگام لغزش دارند. ریزبافت مربوط به زبری ملات در بتن و زبری سنگدانه ها دارد. هرچند امروزه ثابت شده است که فقط زبری سطح در اصطکاک اهمیت ندارد، بلکه چسبندگی تأثیر زیادی دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Microstructure of surface texture, abrasion, friction and slipping of concrete procedures Findings and Challenges
Authors
Abstract
The friction of road surfaces and the movement of machines on concrete surfaces are linked to safety and collision. Friction depends on the surface conditions, vehicle speed and environmental conditions, such as rain. Therefore, the friction between the wheels and the concrete surface is not constant, but by changing the texture of the surface, the speed of the car and the rain changes. Over time, the surface texture results in friction changes due to wear. In this article, which reviews literature, the world-class findings about surface texture, wear and friction during slippage have been reviewed, although there are still many challenges ahead.
Moving along with this car on the road is a friction function. Kinetic friction is a function of surface texture in a dry and wet state. What is more important than surface texture is microfiber and coarse texture. Each of these levels of texture has a significant effect on friction and friction changes during slippage. Microfiber is a rough mortar in concrete and rough aggregates. However, it has now been proven that only surface roughness in friction is not important, but adhesion has a great impact.
Keywords
Structural, Functional, Safety