رویه بتنی خودتراکم حاوی زئولیت با رویکرد توسعه پایدار

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1059-3NCCP
نویسندگان
1تهرانسر- بلوار اصلی- کوچه 20- پلاک 18 واحد 31
2مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی
3راه و ترابری، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه زنجان
چکیده
بتن خودتراکم یکی از محصولات نوآورانه در صنعت بتن است که طی سالیان زیادی توسعه یافته است. مقادیر بالای استفاده از سیمان پرتلند در تولید این بتن یکی از چالش‌های اصلی پیش رو در طرح مخلوط است. این استفاده زیاد از مقادیر سیمان باعث بالا رفتن هزینه‌ی تولید این بتن می‌شود؛ همچنین مقادیر زیادی از دی‌اکسید‌کربن هنگام تولید سیمان پرتلند آزاد می‌شود که خطرات زیست محیطی فراوانی را به دنبال دارد. در این تحقیق، به منظور کاهش مقدار سیمان مورد استفاده در طرح مخلوط، از ماسه طبیعی با ریز دانه زیاد و زئولیت به عنوان جایگزین بخشی از سیمان پرتلند استفاده شد. زئولیت در مقادیر 0، 5، 10 و 15 درصد در دو نسبت آب به مواد سیمانی 42/0 و 46/0 جایگزین سیمان شد؛ برای بررسی ویژگی‌های بتن تازه، از آزمایش‌های جریان اسلامپ، جریان اسلامپ در حلقه J T50، جعبه L و قیف V استفاده شده است؛ مشخصات مکانیکی بتن تازه نیز در سنین 7، 28 و 90 روزه با استفاده از آزمایش‌های مقاومت فشاری و مقاومت خمشی (به روش بارگذاری چهار نقطه‌ای)،مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش‌های بتن تازه نشان می‌دهند که جایگزینی زئولیت باعث بهبود پایداری استاتیکی مخلوط و جلوگیری از جداشدگی سنگدانه‌ها می‌شود، اما باعث افزایش مقدار استفاده از فوق روان‌کننده مورد نیاز می‌شود. جایگزینی زئولیت باعث کاهش مقاومت فشاری و خمشی طرح‌ها در سنین 7 روزه می‌گردد؛ اما در سنین 28 و 90 روزه باعث بهبود نتایج می‌گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Self-compacting Concrete Pavement Using Zeolite
Authors
ALI ZOLGHADRI, babak ahmadi, hassan taherkhani
Abstract
Many researchers are trying to optimize SCC mixture proportions using new materials. Using high content of Portland cement to produce SCC is one of the major challenges. This high content of cement causes higher cost of production. Also higher content of CO2 emission during the production of Portland cement into atmosphere, is one of environmental concerns. In this research, two approaches were adopted to lower the Portland cement: river sand with high content of fine particles and zeolite as the supplementary cementitious materials(SCM) were used. Portland cement was replaced by natural zeolite with the replacement levels of 5,10 and 15 percent in 0.42 and 0.46 of water to cementitious materials ratio. To investigate the rheology of SCC mixtures, slump flow, visual stability index, J-ring, T50, L-box and V-funnel tests were employed. Mechanical properties of hardened concrete were examined in 7, 28 and 90 days of curing, using compressive and flexural bending(third-point loading) experiments. Result of fresh concrete tests indicated that using zeolite improved the static stability and segregation resistance of concrete mixtures but increased the required dosage of high-range water-reducer agent(HRWRA). It was observed that , at the age of 7 days, natural zeolite caused compressive and flexural strength reduction; but at 28 and 90 days of curing, significant improvements were observed. Also in lower water to cementitious ratio replacement, zeolite had better impact on both rheological and mechanical properties.
Keywords
Keywords: Self-compacting Concrete pavement, zeolite, Rheology of concrete