تخمین عمر باقیمانده و سطح تخریب در روسازی های بتنی بر اساس خاصیت خودتشخیصی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1058-3NCCP
نویسندگان
دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شهید رجائی
چکیده
پایش سطح سلامت سازه بر اساس خاصیت خودتشخیصی حسگر‌های بتنی مورد توجه قرار گرفته است. امروزه ارزیابی کفایت سازه‌ای رویه های بتنی، جهت کاربردهای مختلف از قبیل تخمین عمر باقیمانده رویه‌های بتنی بر اساس انجام آزمایشات دوره‌ای و محاسبه منحنی اضمحلال روسازی بر اساس نتایج محاسبات معکوس امری متداول است. با توجه به هزینه بر بودن و خطاهای زیادی که در فرایند ارزیابی و تحلیل رویه‌های بتنی بر اساس روش‌های فعلی وجود دارد نیاز به توسعه روش جدید در ارزیابی کفایت سازه‌ای رویه های بتنی احساس می‌شود. هدف از این مقاله فرمول بندی روش جدیدی است که بر اساس خاصیت خودتشخیصی در رویه های بتنی بتواند از خروجی‌های حسگرهای بتنی تعبیه شده در جسم روسازی جهت ارزیابی کفایت سازه‌ای آن‌ها در هر لحظه از زمان استفاده کرد. این اثر در ادامه مجموعه مقالاتی منتشر شده تاکنون سعی دارد تا چهارچوب این ایده را فرمول بندی نماید. برای این منظور ابتدا رفتار حسگر بتنی، با بر قرار ارتباط بین خروجی الکتریکی حسگر و حداکثر مقدار نیروی وارده از طرف ترافیک، فرمول بندی می‌شود و در ادامه معادله خستگی حاکم بر روسازی بتنی با نمونه‌گیری از روسازی اجرا شده تعیین می‌شود. درانتها بر اساس روابط تحلیلی موجود در آیین نامه-های مختلف مانند AASHTO-1986 خسارت تجمعی وارده شده به روسازی بر اثر عبور بار‌های مختلف ترافیک تخمین زده می‌شود و در ادامه عمر باقیمانده روسازی فرمول بندی می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Estimated remaining life and damage level in concrete pavements based on self-sensing property
Authors
mostafa adresi, amir tarighat, abolfazl soltani, mohamad yekrangnia
Abstract
Structural health monitoring is considered, because of the self-sensing concrete sensors. Cyclic loading causes fatigue failure in various structures, such as concrete pavements. Recently, the structural efficiency of concrete structures with various applications, to estimate the remaining life of concrete structures based on periodic tests and calculating the damage curve of the pavement, is common practice based on the results of inverse computations. Due to the test's cost and severity of errors in the process of evaluating and analyzing concrete pavement based on current methods, it is necessary to develop a new method for assessing the structural efficiency of concrete pavement. The purpose of this paper is to model a new method that, based on self-sensing properties in concrete sensors, can use the outputs of concrete sensors embedded in the pavement to evaluate their structural adequacy at any moment in time. This work has been published in the series of published articles so far to formulate the framework of this idea. First, the behavior of the concrete sensor is formulated by the relationship between the electrical output of the sensor and the maximum amount of force generated by the traffic, and then the fatigue equation governing from the sample originated from concrete pavement. To be based on, the analytical relationships found in various regulations such as AASHTO-1986, cumulative damage to the pavement is estimated by various traffic loads and in the next step, the remaining life of the pavement formulated.
Keywords
concrete pavement, remaining life, sensor, self-sensing