معرفی روسازی بتنی کامپوزیتی و مقایسه آن با روسازی بتنی مرسوم

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1053-3NCCP
نویسندگان
1نارمک فرجام چهارراه خاور کوچه صالحی پلاک 181
2مدیرعامل شرکت آبادگران مارگون
3کارشناس فنی شرکت آبادگران مارگون
چکیده
امروزه با توجه به استفاده فراگیر از روسازی بتنی و امید به رواج آن در ایران، نیاز به طراحی های بهینه و اقتصادی تر، بیش از پیش مورد توجه قرار میگیرد. روسازی بتنی کامپوزیتی به صورت دولایه از این دست می باشد که هنوز در ایران جایگاهی ندارد. در این مقاله به معرفی روسازی بتنی کامپوزیتی و روش اجرای آن پرداخته می شود و این روش با روسازی بتنی مرسوم مقایسه می شود. در این مقاله دانه بندی مصالح سنگی بتن و پارامترهای مقاومتی لایه های روسازی کامپوزیت در یکی از پروژه های ایالت Minnesota کشور آمریکا با طرح روسازی بتنی مرسوم (JPCP) در پروژه آزادراه تهران شمال مقایسه شده است. در این مقاله مشخص می‌شود که روسازی بتنی کامپوزیتی در مواقعی که مصالح با کیفیت در دسترس نباشد و یا هزینه تامین آن به محل پروژه بسیار زیاد باشد و .... و همچنین معلوم گردید استفاده از روسازی بتنی کامپوزیت نیاز به تجربیات فنی و اجرایی کافی درمورد روسازی بتنی دارد چرا که در این روش دو لایه بتن با دو طرح اختلاط و مشخصات فنی متفاوت استفاده می‌شوند و هماهنگی و برنامه‌ریزی ببسیار پیچیده تر از روسازی بتنی مرسوم است. همچنین نیاز به دستگاه دوم پیور بتنی مجهز به تغذیه کننده جانبی2 می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
A Comparison Of PCC/PCC Composite Pavement To Conventional Concrete Pavement
Authors
mojtaba akari, Abbas Sheikhi, Majid Heidary, Alireza Asefi
Abstract
Recently, the widespread use of concrete pavement and hope for increasing in Iran, need more economical and optimized designation rather than before. Composite concrete pavement is such that and do not use yet in Iran. Here composite concrete pavement is introduced and compared to conventional concrete pavement. Also in this article, aggregate gradation and strength parameters of composite pavement layers at Minnesota are compared to concrete pavement (JPCP) at Tehran-Shomal Freeway Project.
It is defined when and where concrete composite pavement is more suitable, when hi-quality aggregate is not reachable or supplying aggregates are expensive because they need to be hauled long distances to the project location, Where low maintenance pavement is desired (urban area), when recycling material is an option and when low pavement noise is needed such as in urban area. It is stated the application of composite concrete pavement needs to sufficient technical and executive experience about concrete pavement. In this method two layer of concrete pavement are used with two different technical specification and mix design and also need to more cooperation between machinery and batching planet and etc. rather than conventional concrete pavement. As well as, need for second paver machine with side feeder.
Therefore, in spite of such advantages in composite concrete pavement, aforementioned executive problems cause to clients do not tend to use it. It is hoped that these lessons learned will be caused to improve concrete pavement in the country.
Keywords
Composite Concrete Pavement, Conventional Concrete Pavement, Aggregate Gradation, Flexural Strength