بتن شبه خودتراکم (SFSCC)؛ ساخت روسازی بتنی بدون نیاز به قالب‌بندی و تراکم

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1052-3NCCP
نویسندگان
1تهران-مهرابادجنوبی-خ 45متری زرند-خ تختی-ک شیردرخشان-پ28
2عمران، فنی‌مهندسی، خوارزمی، تهران،ایران
چکیده
شبکه حمل و نقل هر کشور رگ‌های حیاتی آن کشور و از عظیم‌ترین سرمایه‌های ملی به حساب می‌آید. . در حال حاضر با توجه به توسعه شبکه حمل و نقل، راه‌ها نقش مهمی در کارایی این شبکه ایفا می‌کنند. اجرای هر کیلومتر از راه در کشور ما بسته به طبقه راه و نوع آن و منطقه مورد اجرا، هزینه‌ی متفاوتی به همراه دارد. بخش قابل توجهی از این هزینه‌ها در مرحله اجرا، نگهداری و تعمیر مربوط رویه نهایی می باشد. در تحقیق حاضر پس از بررسی انواع روسازی های آسفالتی و بتن، تحقیقات انجام شده در رابطه با توسعه نوع خاصی از بتن خودتراکم، بنام بتن شبه خودتراکم مورد بررسی قرار گرفته است. مهمترین ویژگی بتن شبه خودتراکم، عدم نیاز به تراکم و در عین حال اجرای بدون قالب‌، برای روسازی راه می باشد. بعبارت دیگر بتن شبه خودتراکم در عین خودتراکم بودن، قابلیت حفظ شکل در مرحله قبل از گیرش بتن را دارد. در این تحقیق پس از بررسی کلی بتن شبه خودتراکم و مقایسه آن با بتن معمولی و خودتراکم، نتایج تحقیقات انجام شده در راستای توسعه طرح مخلوط و نیز اندازه‌گیری خواص تازه و سخت شده این بتن ارائه شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
semi-flowable self consolidating concrete (SFSCC); Construction of concrete pavement without consolidating and fomework
Authors
EHSAN ABDI ASIABARAKI, AMIR MASOUD SALEHI
Abstract
The transportation network of each country is the vital vessels of that country and is considered to be the largest national capital. Nowadays, due to the development of the transportation network, roads play an important role in the efficiency of this network. Execution of every kilometer of road in our country, depending on the type of road and its type and the area implemented, has a different cost. A significant portion of these costs are in the final stages of implementation, maintenance and repair.

In the present study, after study different types of asphalt and concrete pavements, researchs has been carried out on the development of a specific type of self-compacting concrete called semi-flowable self compacting concrete (SF-SCC). The most important features of SF-SCC are: no need for compacting and moldless concreting. In other words, SF-SCC, while being self-compacting, is capable of retaining the shape in the concrete before it stops. In this research, following a general review of SF-SCC and comparing it with conventional concrete. the research results have been carried out in order to develop a mix design and also to measure the fresh and hardened properties of this concrete.
Keywords
concrete pavement, semi-flowable self compacting concrete, self-compacting, green strength