بررسی تاثیر خاکستر لجن فاضلاب بر روی رفتار مکانیکی بتن غلتکی

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1049-3NCCP
نویسندگان
1گروه عمران،دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، هیئت علمی
2گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، دانشجوی کارشناسی ارشد
چکیده
صنعت سیمان یکی از صنایع آلوده کننده محیط زیست است هر ساله میزان زیادی دی اکسید کربن در اثر تولید سیمان وارد جو زمین می‌شود و مقدار بسیار زیادی از منابع طبیعی برای ساخت سیمان از بین می‌رود. در این پژوهش هدف این است که با استفاده از خاکستر حاصل از سوزاندن لجن فاضلاب شهری بتن غلتکی ساخته شود و تاثیر آن بر روی رفتار مکانیکی بتن غلتکی بررسی شود. لجن فاضلاب نیز یکی از مواد مضر برای محیط زیست است که به طور پیوسته و شایع در تمام شهرها تولید می‌شود. در تحقیق حاضر با استفاده از خاکستر لجن فاضلاب در درصد های 10، 20 و 30 که با فیلر بتن غلتکی جایگزین می-شود، بتن غلتکی ساخته شده و با استفاده از تست‌های مقاومت فشاری، کششی و خمشی تاثیر آن بر روی رفتار مکانیکی بتن غلتکی سنجیده می‌شود. مطابق نتایج بدست آمده خاکستر لجن فاضلاب باعث افزایش مقاومت فشاری ،کشش و خمشی در همه سنین گردید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the effect of sewage sludge ash on mechanical behavior of Roller Compacted Concrete Pavement.
Authors
Hasan Taherkhani, Mir Hossein Seyd Mousavi
Abstract
Cement produce industry is one of the most polluting industries. Every year, a large amount of carbon dioxide is released into the atmosphere by cement production, and a large amount of natural resources is lost to cement production. In this research, the aim is to construct a concrete concrete using a slurry that is used to burn municipal sewage sludge and its effect on mechanical behavior of roller concrete. Sewage sludge is also one of the harmful substances to the environment that is continuously and prevalent in all cities. In the present study, Roller Comacted Concrete is made using sewage sludge ash in percentages 10, 20 and 30 which is replaced with roller concrete filler. Using compressive strength, tensile and flexural strength tests, its effect on mechanical behavior Roller concrete is measured. According to the results, ash of sewage sludge increased compressive strength, elongation and bending behavior of all ages.
Keywords
RCCP, SSA, Mechanical properties