مدلسازی روسازی بتنی در تونل‌های جاده‌ای و بررسی عکس‌العملهای آن در محیطهای خاکی سست

پذیرفته شده برای پوستر XML
کد مقاله : 1044-3NCCP
نویسندگان
1بخش راه وژئوتکنیک-دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه یزد
2دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد
3دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه یزد
چکیده
در این مطالعه در ابتدا به صورت مروری مطالعات انجام شده در خصوص روسازی به کار رفته در تونل‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرد، سپس با ساخت مدل هندسی از تونل و بستر برای دو نوع روسازی بتنی و انعطاف پذیر میزان تغییر شکل روسازی به روش اجزا محدود محاسبه و بررسی می‌شود. از طرفی در سال‌های اخیر با کاربرد روزافزون کامپیوتر و پیشرفت‌های حاصل در ساخت کامپیوترهای سریع و نرم افزارهای تحلیلی بسیاری از مهندسان برای محاسبات پیچیده با استفاده از روش‌های تحلیلی و عددی متداول سوق پیدا نموده اند. در صورت صحت در مدلسازی و انتخاب درست در نحوه مشخصات مصالح، نتایج حاصل از این گونه مدل‌سازی‌ها مطابقت خوبی را با نتایج حاصل از کارهای اجرایی دارد. پلکسیس یک نرم افزار است که برای تحلیل پایداری ومحاسبه تغییرشکلها در کاربردهای مختلف روسازی به روش اجزا محدود به کار می‌رود. در ساخت مدل از ضخامت‌ بستر و مدول الاستیسته‌های مختلف بهره گرفته شده است. کرنش‌های فشاری روی بستر روسازی بتنی داخل تونل به عنوان مهم‌ترین عامل خرابی روسازی‌های در محل عبور بار سنگین وسایل نقلیه می‌باشد. مهم‌ترین عامل کرنش‌های فشاری، ضعف ‌بستر در روسازی می‌باشد، که ممکن است از میزان تنش فشاری مجاز یا محدوده کرنش مجاز روسازی بیشتر باشد و باعث ایجاد نشست بیش از حد در سطح دال بتنی گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Modeling Concrete Pavement in Road Tunnels and Studying Its Reactions in weak Subgrade
Authors
Mohammad Mehdi Khabiri, Masoud Alipour, Pedram Baloch Sirgani
Abstract
Through the development of design, application and construction methods road tunnels are used as important economic instruments for many types of soils and for passing through urban space with minimal environmental loads in many countries. In this study, a review of the studies carried out on the concrete pavement used in the tunnels was first reviewed, then, by making the geometric model of the tunnel and concrete pavement bed, the amount of pavement deformation is calculated by finite element method. On the other hand, in recent years, with the increasing use of computers and progressions in the development of fast computers and analytical software, many engineers have been using advanced analytical and numerical methods for complex calculations. In the case of accuracy in modeling and selecting the accurate material specification, the results of such modeling are in respectable agreement with the results of the executive work. Plaxis is a software used to analyze the stability and calculation of deformation in various geotechnical applications and finite elemental pavements. In modelling, the thickness of substrate and the elasticity modulus of concrete and asphaltic pavement were used for comparison. With the finite element modeling, it was found that with increasing stiffness of the concrete pavement, the strain rate is often reduced, while with increasing rigidity the tension decreases initially and then increases.
Keywords
concrete pavement, tunnel, Pavement, Subgrade deformation, Numerical modelling