انتخاب رویه برای خیابان های شهری و روستایی با تکنیک تاپسیس فازی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1041-3NCCP
نویسندگان
1گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز، تهران، ایران.عضو هیات اجرایی و مدیر مجتمع بتلند.
2عضو موظف هیات مدیره و معاون توسعه و برنامه ریزی شرکت توسعه سرمایه گذاری صنایع و معادن کوثر
3عضو هیات اجرایی و قائم مقام مدیر مجتمع بتلند.
چکیده
پیشرفت دانش و تکنولوژی احداث خیابان ها و رویه های جدید، تصمیم گیرندگان امر احداث خیابان را با چالش انتخاب نوع رویه مواجه نموده. با توسعه نوع و کیفیت ارتباطات، سازمان تصمیم گیرنده به تنهایی به انتخاب نوع رویه خیابان مبادرت نمی کند و از نظرات عوامل دیگری همچون تولید کنندگان، تامین کنندگان، مجریان رویه و آحاد جامعه بهره بردار بهره مند و متاثر می شود.
پژوهش انجام شده از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش انجام، توصیفی- پیمایشی است. مساله این پژوهش ارایه یک مدل تصمیم گیری است که ضمن ارضاء نظر تمام عوامل موثر بر اتخاذ تصمیم انتخاب نوع رویه خیابان ها شهری و روستایی با رعایت نکات فنی- تخصصی به ساده ترین شکل و با سرعت زیاد، تصمیم گیری محقق شود.
معیارهای تصمیم گیری انتخاب رویه مطلوب طریق جمع آوری نظر خبرگی 50 نفر از متخصصین امر به روش دلفی دو مرحله ایی تعیین شد و براساس فرمول کوکران در جوامع نامحدود، نمونه مورد نیاز 348 واحد تعیین گردید. با استفاده از پرسشنامه آنلاین، 400 پاسخ نامه از جامعه هدف جمع آوری و با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی، 10 گزینه تصمیم با 24 معیار مبتنی بر محاسبه با متغیرهای کلامی مورد بررسی قرار گرفت.
نتیجه این پژوهش نشان می دهد، کفپوش بتنی پیش ساخته ترافیکی با عدد 0.69، کفپوش با استفاده از سنگ فرش طبیعی با عدد 0.54و بتن غلتکی با عدد 0.50 به ترتیب سه گزینه تصمیم مطلوب برای خیابان های شهری و روستایی با محدودیت سرعت حداکثر 50 کیلومتر در ساعت هستند .
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Selection of Coating for Urban and Rural Surface Streets Using Fuzzy Topsis Technique
Authors
Alireza Razavi, Kaveh Darabi, Habibollh Sadeghi Hafshjani
Abstract
The advancement of knowledge and technology for Construction of the streets and roads and the introduction of new coatings street challenged decision makers by choosing the type of method. Today, with the development of the type and quality of communications, The Decision-maker organization does not decide alone on the type of coating street. But it affects from producers' point of view, Suppliers, Street Coating Contractors and Community members who use the street. The purpose of this research is practical and method is descriptive-survey. The research question is what is the best way to decide on the coating of urban and rural streets? The selected model must satisfy all the opinions both technically and in terms of speed and simplicity. Decision-making criteria were determined using two-step Delphi method. With a survey of 50 experts. According to the Cochran formula, 348 samples are needed. We received 400 completed questionnaires. Respondents included the target community. 10 alternatives and 24 decision criteria were used to calculate linguistic variables using Fuzzy TOPSIS technique. The result of the research showed that Concrete Pavers with a score of 0.69, Natural paving with a score of 0.54, and roller compacted concrete with a score of 0.5 are three Favorable choice for the street with a speed limit of 50 km / h.
Keywords
Coating Surface Streets, Decision making, Fuzzy Topsis, concrete pavers, Betalnd