استفاده از خاک سیمان به عنوان مصالح روسازی

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1037-3NCCP
نویسندگان
بزرگراه ستاری، بلوار خلیل آبادی، خ ایثار، پلاک 6، طبقه 4
چکیده
نام دیگر خاک سیمان زمین کوبیده شده است و کاربرد اصلی خاک سیمان به عنوان لایه اساس زیرین لایه های قیری و روسازی های بتنی می باشد و کاربردهای دیگری نظیر حفاظت از شیب ها در سدهای خاکی و خاکریزها، مصالح آب بند فاضلاب ها و بتن پی سازه ها می باشد. اجرای خاک سیمان در پروژه های عمرانی سطح کشور و در پروژه های سدسازی رشد چشمگیری داشته است. طبق تعریف ACI 116R خاک سیمان مخلوطی است از خاک و مقدار سیمان مشخص و آب که با چگالی بالایی متراکم شده باشند. در نشریه 54 کمیته بین المللی سدهای بزرگ خاک سیمان مخلوطی از سیمان پرتلند، خاک و آب که بواسطه هیدراسیون سیمان و تراکم ماشین آلات اجزای آن بهم چسبیده و ترکیبی متراکم و با دوام و نفوذپذیری کم و مقاوم در برابر سایش ایجاد می شود تعریف می گردد. در ACI 230.IR خاک سیمان بطور جامع تری تعریف می شود: مصالحی که بواسطه مخلوط شدن متراکم و عمل آوری خاک و سنگدانه و سیمان پرتلند افزودنی های شیمیایی و مواد مکمل سیمانی محتمل شامل پوزولان ها و آب به شکل مصالح سخت شده با خصوصیات مهندسی ویژه ساخته می شود. در این پژوهش به بررسی و معرفی این مصالح در صنعت راهسازی پرداخته خواهد شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Use of cement soil as pavement materials
Authors
Majid Jalili
Abstract
The other name of the earth is cemented, and the main application of cement is as the underlying layer of the layers of bitumen and concrete pavement, and other applications such as protecting slopes in earth dams and gutters, sewage sludge and concrete structures Is. The implementation of cement soil in development projects in the country and in dam construction projects has been dramatically increased. According to the definition of ACI 116R, the cement is a mixture of soil and the amount of cement and water that is densely packed. In the publication of the 54th International Committee of Cemeteries, a mixture of Portland cement, soil and water, which is bonded by cement hydration and compacting of its component machinery, is defined as a dense, durable, low wear resistance and abrasion resistance. . In ACI 230.IR, the cement is defined more thoroughly: the materials used for compacting and treating soil and aggregates and Portland cement, chemical additives and possible supplemented cement materials including pozzolans and water in the form of hardened materials with engineering characteristics Special made. In this research, we will investigate and introduce these materials in the road construction industry.
Keywords
Cement soil, road construction, materials, methods of execution