طراحی و اجرای رویه بتنی معابر به روش بتن غلتکی (rcc (

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1028-3NCCP
نویسندگان
1دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان
2زنجان،اتوبان 22 بهمن ،مجتمع مسکونی فجر بلوک 37
3دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
4دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
چکیده
از مهم ترین زیر ساخت های شهری، معابر هستند که همه ساله بودجه ی قابل توجهی صرف ساخت و تعمیر و نگهداری آن میشود، همین موضوع باعث شده تا کیفیت آسفالت شبکه معابر امر مهم و حایز اهمیتی شود.
از طرفی معضل زیست محیطی استفاده از مواد فعلی و هیدروکربنها در ترکیب آسفالت قیری در کنار پائین بودن قابلیت ها و آسفالت قیری برای احراز بسیاری از مشخصات فنی مورد لزوم در معابر ترافیکی بالاخص دوام و پایداری در برابر تغییرات جوی و سیکلهای یخبندان، گزینه رویه های بتنی RCC را پیش رو قرار داده است. همچنین افزون بر تمام مزیت های این نوع رویه اقتصادی بودن این ماده نیز توجه پژوهشگران را به خود اختصاص دهد.
در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از انجام آزمایش فشاری برروی نمونه های بتن غلطکی ، و ارائه نتایج قابل قبول بر مبنای استاندارد های مربوطه ، جایگزینی مناسب و به صرفه برای آسفالت ، با طرح اختلاط نسبت 1.5 برابری سنگدانه ها و کاهش میزان آب و افزایش سیمان و افزدونی هایی همچون خاکستر بادی ،معرفی گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Design and implementation of concrete pavement by roller concrete (rcc (
Authors
pouya kavandi, sevda abdollahi, seyyed mohammadreza mousavi, ali kazemi
Abstract
One of the most important urban infrastructures is the passageways, which spend considerable construction and maintenance every year, which has made the quality of the road network asphalt important. On the other hand, the environmental challenge of using existing materials and hydrocarbons in bituminous asphalt mix along with low levels of asphalt and bitumen to meet many technical specifications required for traffic junctions, especially durability and sustainability against atmospheric changes and frost cycles, options procedures Concrete RCC has been put forward. In addition to all the advantages of this type of economics, this article also attracts the attention of researchers.
In this paper, using a pressure test on roller concrete samples, and providing acceptable results based on the relevant standards, an appropriate and cost-effective replacement for asphalt has been attempted by mixing the ratio of 1.5 equivalents of aggregates and reducing the amount of water and increasing Cement and additive such as fly ash.
Keywords
Roller Concrete, compressive strength, Asphalt, Reduction of water content