ارائه برخی از تجربیات فنی و اجرایی بدست آمده از روسازی بتنی در منطقه یک آزادراه تهران شمال

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1024-3NCCP
نویسندگان
1نماینده مدیر طرح روسازی بتنی منطقه یک آزادراه تهران شمال
2مدیرعامل شرکت آبادگران مارگون
3کارشناس فنی شرکت آبادگران مارگون
چکیده
امروزه با توجه به افزایش ظرفیت تولید سیمان در سالیان اخیر از یک سو ، افزایش قیمت قیر و مشتقات آن از سوی دیگر و عمر بیشتر بهره برداری روسازی بتنی نسبت به روسازی آسفالتی ، استفاده از روسازی بتنی به عنوان جایگزینی مناسب و به صرفه تر از روسازی آسفالتی مورد توجه قرار گرفته است. اما موضوعی که باعث کاهش تمایل به استفاده از روسازی بتنی شده است، نداشتن تجربه های فنی و اجرایی کافی نسبت به روسازی آسفالتی در کشور می باشد. بنابراین برای افزایش تمایل کارفرمایان و مجریان پروژه ، لازم است تجربه های بدست آمده در روسازی بتنی در کشور ثبت و ارائه شود. این مقاله به بیان برخی از آموخته های بدست آمده از روسازی بتنی در منطقه یک آزادراه تهران-شمال می پردازد که شامل: 1- انتخاب مصالح سنگدانه بتن با در نظر گرفتن واکنش قلیایی سیلیسی. 2- بررسی مشخصات فنی اساس تثبیتی و استفاده از پیوندزدای ژئوتکستال و نایلون. 3- نکات اجرایی در جلوگیری از اعوجاج و ناهمواری در سطح نهایی بتن پرداخته است. امید است با بیان این آموخته ها گامی در بهبود روسازی بتنی و همچنین افزایش استقبال از اجرای این نوع روسازی در کشور برداشته شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Presenting Some Technical and Executing Experience Gained in Concrete Pavement at Tehran-Shomal Freeway Project (Lot 1)
Authors
mojtaba askari, Abbas Sheikhi, Majid Heidary, Alireza Asefi
Abstract
Recently, the use of concrete pavement has been increasing rapidly. Considering the increasing capacity of Iran in cement production and rising trend of bitumen price in recent years, application of concrete pavement has turned to be a suitable subtitute for asphalt pavement. However, the lack of sufficient technical and executive experience negatively affects the tendency to use concrete pavement in comparison to asphalt pavement in Iran. Therefore, in order to increase the willingness of clients and project implementers, it is necessary to document the experiences gained in relevant projects in the country.
The current article discusses some of the lessons learned from the concrete pavement at Tehran-Shomal Freeway Project which includes: 1- Selection of concrete aggregates by considering Alkali-Silica Reaction. 2- Examination of the technical specification of the Cement Stabilized Base and the use of geotextile and nylon as bond breaker. 3- Executive notes for preventing roughness of concrete final surface.
It is hoped that these lessons learned will be coused to improve concrete pavement in the country.
Keywords
concrete pavement, Cement Stabilized Base (CSB)/ Cement Treated Base (CTB), Alkali-Silica Reaction, roughness of surface, ASR gel