بررسی خواص مکانیکی و نفوذپذیری روسازی بتنی متخلخل هیبریدی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1020-3NCCP
نویسندگان
1دانشگاه گیلان
2دانشگاه گیلان/رشت/ایران
چکیده
امروزه اکثر رویه‌های راه‌ها در ایران از نوع آسفالتی می‌باشند که از دلایل بارز این امر منابع غنی نفت و قیر فراوان در ایران می‌باشد ، اما با توجه به مشکلات روسازی‌های آسفالتی در محورهای پرترافیک که اغلب دارای خرابی‌هایی از جمله ناهمواری‌ها، ترک، اضمحلال زودهنگام می‌باشند، کاربرد دال‌های بتنی به عنوان روسازی بادوام سبب رفع مشکلات مزبور و کاهش دوره تعمیرات می‌گردد. از طرفی با ورود رواناب به داخل روسازی و اجازه آن به تراوش کردن به داخل زمین، بتن متخلخل به یک ابزار مفید در زمینه ذخیره آب زیرزمینی و کاهش رواناب جاری‌شده بر روی زمین تبدیل شده است. کاهش هزینه‌های مدیریت نگهداری خیابان‌های شهری و راه‌ها در هنگام بارندگی شدید، قدرت کشش و جذب بهتر آب در آب و هوای مرطوب به دلیل زهکشی آزاد در روسازی، کاهش سر و صدا در زمان ترافیک، ایمنی بهتر به دلیل افزایش مقاومت لغزشی، کاهش تابش نور خیره‌کننده در شب و کاهش اثر جزیره گرمایی از جمله مزایای بتن متخلخل می‌باشد. استفاده از بتن متخلخل در طراحی سایت های ساختمانی می‌تواند کمکی به فرایند ساختمان در جهت مدیریت بر انرژی و مسائل زیست‌محیطی نماید. بدین منظوردر این مطالعه آزمایشگاهی به بررسی اثر ترکیبی خاکستر پوسته برنج و الیاف‌های مختلف (فلزی، پلی فنیلن سولفاید ، شیشه) بر خواص مکانیکی بتن متخلخل ‌پرداخته شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation on the mechanical and permeability properties of Hybrid pervious concrete pavement.
Authors
omid lotfi omran, ali sadrmomtazi
Abstract
امروزه اکثر رویه‌های راه‌ها در ایران از نوع آسفالتی می‌باشند که از دلایل بارز این امر منابع غنی نفت و قیر فراوان در ایران می‌باشد ، اما با توجه به مشکلات روسازی‌های آسفالتی در محورهای پرترافیک که اغلب دارای خرابی‌هایی از جمله ناهمواری‌ها، ترک، اضمحلال زودهنگام می‌باشند، کاربرد دال‌های بتنی به عنوان روسازی بادوام سبب رفع مشکلات مزبور و کاهش دوره تعمیرات می‌گردد. از طرفی با ورود رواناب به داخل روسازی و اجازه آن به تراوش کردن به داخل زمین، بتن متخلخل به یک ابزار مفید در زمینه ذخیره آب زیرزمینی و کاهش رواناب جاری‌شده بر روی زمین تبدیل شده است. کاهش هزینه‌های مدیریت نگهداری خیابان‌های شهری و راه‌ها در هنگام بارندگی شدید، قدرت کشش و جذب بهتر آب در آب و هوای مرطوب به دلیل زهکشی آزاد در روسازی، کاهش سر و صدا در زمان ترافیک، ایمنی بهتر به دلیل افزایش مقاومت لغزشی، کاهش تابش نور خیره‌کننده در شب و کاهش اثر جزیره گرمایی از جمله مزایای بتن متخلخل می‌باشد. استفاده از بتن متخلخل در طراحی سایت های ساختمانی می‌تواند کمکی به فرایند ساختمان در جهت مدیریت بر انرژی و مسائل زیست‌محیطی نماید. بدین منظوردر این مطالعه آزمایشگاهی به بررسی اثر ترکیبی خاکستر پوسته برنج و الیاف‌های مختلف (فلزی، پلی فنیلن سولفاید ، شیشه) بر خواص مکانیکی بتن متخلخل ‌پرداخته شده است.
Keywords
pervious concrete, Runoff, pavemen, fiber, RHA, mechanical and permeability properties