ارائه الگوی پیشرفته روسازی پیش تنیده بلوکی بتنی نفوذپذیر

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1015-3NCCP
نویسندگان
بلواربقته الله .مجتمع ولی عصر(عج).واحد 433--09120420369
چکیده
به علت افزایش قیمت قیر استفاده از روسازیهای بتنی در بیشتر کشورها رو به رشد است. در سال های اخیر استفاده از بتن و توسعه اجرای آن به عنوان جانشینی برای روسازی های آسفالتی ، رشد فزآینده ای داشته و مورد توجه مهندسین و طراحان قرار گرفته است.
روسازی های بتنی به روسازی پردوام معروف می باشند. استفاده از روسازی بتنی پیش تنیده بلوکی نفوذپذیر مزایای فراوانی از قبیل مقاومت و دوام بالا ، قابلیت اجرای سریع و آسان ، امکان عبور ترافیک بلافاصله پس از اجرای روسازی ، امکان بازیافت بلوک ها ، سازگاری با محیط زیست و زیبایی ، کاهش پدیده اسپری آب در سطح روسازی ، جلوگیری از پدیده آب سطحی و افزایش زهکشی را دارد . استفاده از این نوع روسازی نقش قابل ملاحضه ای را در نیل به توسعه پایدار و مهندسی سبز ایفا می نماید.
در این مقاله الگوی پیشرفته روسازی بتنی پیش تنیده بلوکی نفوذپذیر به عنوان یک مدل روسازی جدید معابر معرفی می گردد.
لازم به ذکر است این پژوهش بر اساس تجربیات اجرایی و پژوهشهای قبلی نگارندگان و همچنین مقالات دیگر پژوهشگران تهیه شده است .
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Presenting an Advanced Pavement Concrete Pavement Pavement Model
Authors
Abstract
Due to rising bitumen prices, the use of concrete pavements is increasing in most countries. In recent years, the use of concrete and the development of its implementation as a substitute for asphalt pavement has been growing and has attracted the attention of engineers and designers.
Concrete pavement is famous for pavement. The use of permeable block prefabricated concrete pavement has many advantages such as high strength and durability, fast and easy implementation, the possibility of passing traffic immediately after pavement, the possibility of recycling blocks, environmental and beauty compatibility, reducing water surface spray phenomena Pavement, prevent the surface water phenomenon and increase drainage. The use of this type of pavement plays a significant role in achieving sustainable development and green engineering.
In this paper, the advanced pattern of permeable concrete prefabricated concrete pavement as a new road pavement model is introduced.
It should be noted that this research is based on previous experience and previous researches of authors as well as other articles of researchers.
Keywords
Pavement, paved concrete pavement, permeable