ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎدی و ﭘﻮﻣﯿﺲ ﺑﺮ روی رﻓﺘﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف در روسازی بتنی

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1067-3NCCP
نویسندگان
شهرآرا - آرش مهر - بلوارغربی - پلاک13 محل کار
چکیده
از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در روﺳﺎزی ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎﻧﺪ، اﭘﺮون، ﺗﺎﮐﺴﯿﻮی و ... ﻫﻤﻮاره ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﻨﺪ، ﻟﺬا ﻣﻘﺎوﻣﺖ و دوام روﺳﺎزی ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ در ﺳﻨﯿﻦ اوﻟﯿﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، اﺛﺮ اﻓﺰودن ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎدی و ﭘﻮﻣﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺳﻨﯿﻦ اوﻟﯿﻪ در ﻃﺮح اﺧﺘﻼط ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺧﻮاص رﺋﻮﻟﻮژی، ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و دوام ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آﻣﺎده ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺘﻦ ﺑﺎ رده ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ 50 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل ﺣﺎوی ﺳﯿﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ و ﭘﻮدر ﺳﻨﮓ آﻫﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺘﻦ ﺷﺎﻫﺪ )HSL( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻃﺮح
ﻣﺨﻠﻮط دوم ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎدی ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﻮدر ﺳﻨﮓ آﻫﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﯿﻠﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)HSS( و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در دو ﻃﺮح دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ده و ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ از ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﻮﻣﯿﺲ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﻨﯿﻦ اوﻟﯿﻪ ، ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی دوام ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎدی و ﭘﻮﻣﯿﺲ ﺑﺮ روی رﻓﺘﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف در روسازی بتنی
Authors
Kianoosh Samimi
Abstract
از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در روﺳﺎزی ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎﻧﺪ، اﭘﺮون، ﺗﺎﮐﺴﯿﻮی و ... ﻫﻤﻮاره ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﻨﺪ، ﻟﺬا ﻣﻘﺎوﻣﺖ و دوام روﺳﺎزی ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ در ﺳﻨﯿﻦ اوﻟﯿﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، اﺛﺮ اﻓﺰودن ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎدی و ﭘﻮﻣﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺳﻨﯿﻦ اوﻟﯿﻪ در ﻃﺮح اﺧﺘﻼط ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺧﻮاص رﺋﻮﻟﻮژی، ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و دوام ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آﻣﺎده ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺘﻦ ﺑﺎ رده ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ 50 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل ﺣﺎوی ﺳﯿﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ و ﭘﻮدر ﺳﻨﮓ آﻫﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺘﻦ ﺷﺎﻫﺪ )HSL( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻃﺮح
ﻣﺨﻠﻮط دوم ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎدی ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﻮدر ﺳﻨﮓ آﻫﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﯿﻠﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)HSS( و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در دو ﻃﺮح دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ده و ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ از ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﻮﻣﯿﺲ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﻨﯿﻦ اوﻟﯿﻪ ، ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی دوام ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد دارد.
Keywords
ﺑﺘﻦ ﺧﻮدﺗﺮاﮐﻢ, ﭘﻮﻣﯿﺲ, ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل, روﺳﺎزی ﺑﺘﻨﯽ, ﻓﺮودﮔﺎه, ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎدی, ﯾﻮن ﮐﻠﺮ