اﺛﺮ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﺧﻮاص اﻧﺘﻘﺎل در روﺳﺎزی ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1066-3NCCP
نویسندگان
شهرآرا - آرش مهر - بلوارغربی - پلاک13 محل کار
چکیده
ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻮاد ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت در ﻃﺮاﺣﯽ روﺳﺎزی ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﭘﺮﺗﻨﺶ اﺳﺖ. ﻫﻤﻮاره ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی و ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﮐﻠﺮﯾﺪ در ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ دوام در روﺳﺎزی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﮑﺮوﺗﺮک ﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺸﮑﻼت در دوام روﺳﺎزی ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ )SCM( و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺮک ﻫﺎی ﻓﺸﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﻏﯿﺮ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﺎ 80 درﺻﺪ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺧﻮاص ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل در ﺑﺘﻦ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺘﺎﮐﺎﺋﻮﻟﻦ، ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺎدی و ﺳﺮﺑﺎره ﮐﻮره ذوب آﻫﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ در روﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ اﺳﺖ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﮐﻠﺮﯾﺪ در ﺑﺘﻦ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮد در روﺳﺎزی ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ )اﭘﺮون، ﺗﺎﮐﺴﯿﻮی و ﺑﺎﻧﺪ( در ﺣﺎﻟﺖ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﮐﻠﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف روﺳﺎزی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﮐﻠﺮﯾﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ و ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮی آن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﮐﻠﺮﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺨﻠﻮط ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
اﺛﺮ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﺧﻮاص اﻧﺘﻘﺎل در روﺳﺎزی ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ
Authors
Kianoosh Samimi
Abstract
ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻮاد ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت در ﻃﺮاﺣﯽ روﺳﺎزی ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﭘﺮﺗﻨﺶ اﺳﺖ. ﻫﻤﻮاره ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی و ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﮐﻠﺮﯾﺪ در ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ دوام در روﺳﺎزی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﮑﺮوﺗﺮک ﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺸﮑﻼت در دوام روﺳﺎزی ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ )SCM( و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺮک ﻫﺎی ﻓﺸﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﻏﯿﺮ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﺎ 80 درﺻﺪ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺧﻮاص ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل در ﺑﺘﻦ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺘﺎﮐﺎﺋﻮﻟﻦ، ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺎدی و ﺳﺮﺑﺎره ﮐﻮره ذوب آﻫﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ در روﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ اﺳﺖ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﮐﻠﺮﯾﺪ در ﺑﺘﻦ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮد در روﺳﺎزی ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ )اﭘﺮون، ﺗﺎﮐﺴﯿﻮی و ﺑﺎﻧﺪ( در ﺣﺎﻟﺖ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﮐﻠﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف روﺳﺎزی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﮐﻠﺮﯾﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ و ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮی آن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﮐﻠﺮﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺨﻠﻮط ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
Keywords
اﻧﺘﺸﺎر ﮐﻠﺮاﯾﺪ, آﺳﯿﺐ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ, اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ, ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل, روﺳﺎزی ﺑﺘﻨﯽ