مقایسه تاثیر مشخصات مختلف دال وخاک‌بستر بر عکس‌العمل‌های بحرانی روسازی بتنی با کمک مدل گروه‌بندی داده‌ها

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1043-3NCCP
نویسندگان
1بخش راه وژئوتکنیک-دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه یزد
2دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه یزد
چکیده
روسازی بتنی‌، متشکل از قشرهای مختلف نظیر زیراساس، اساس و لایه‌های آسفالتی یا بتنی و یا ترکیبی از آنها است که ابعاد یا مشخصات فنی هر یک تابع مشخصات بارگذاری و مصالح خاص آن می‌باشند. در حال‌حاضر برای تحلیل روسازی‌های بتنی از روش های متفاوتی استفاده می‌شود. تنش‌های ناشی ازبارگذاری روسازی بایستی تا اندازه ای کاهش یابندکه اولا قابل تحمل برای لایه بستر باشند و ثانیا باعث ایجاد خرابی سازه‌ای در روسازی نگردند. نکته مهم دیگر، در طرح روسازی صلب کنترل میزان جابه جایی در محل گوشه و لبه دال بتنی است. در این تحقیق با استفاده از نرم‌افزارهای Kenslab، مقادیر پارامترهای تاثیرگذار در طراحی روسازی بتنی و تاثیر هر پارامتر در مقدار تنش و تغییرشکل قابل تحمل روسازی بتنی شناسایی شد و تنش و تغییر شکل بدست آمده با کمک مدلهای آماری به صورت طبقه‌بندی ارائه شد. درخت گروه‌بندی داده‌ها، یکی از مشهورترین تکنیکهای دسته‌بندی است که در فرایند داده‌کاوی کاربرد دارد. شیوه نمایش درخت گروه‌بندی به این صورت است که با ارائه نمودن یک درخت، روال دسته‌بندی را خلالصه‌سازی می‌کند. در مقایسه نتایج بین سه حالت خاک‌بستر روسازی، مشخص گردید در حالت بارگذاری در مرکز برای دال با بستر ضعیف بیشترین تنشها بوجود می‌آید و با افزایش ضخامت دال اختلاف بین تنش، در سه طول بررسی شده‌ برای دال، کاهش می‌یابد. با افزایش عرض دال روسازی بخصوص مقادیر تنش ها خمشی افقی در زیر سطح دال بتنی کاهش می‌یابد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of Slab and Subgrade Specifications Effect on Critical Reactions of Concrete Pavement Using Data Classification Model
Authors
Mohammad Mehdi Khabiri, Pedram Baloch Sirgani
Abstract
The pavement is usually composed of different layers, such as sub-base, base and layers of asphaltic or concrete, or a combination of them, each of which has a specific technical specification. Different methods are currently being used to analyze concrete pavements, for example, Birmist's theory, multilayer theory, empirical methods, numerical methods, and finite element. The stresses caused by the pavement loading should be reduced to a degree that is firstly allowable for the subgrade, and, secondly, does not cause structural failure in the pavement. Another important point is that, in the rigid pavement design, the control of the displacement at the edge of the concrete slab. In this research, by using Kenslab's software, the parameters for the concrete pavement design factors and the effect of each parameter on the amount of stress and deformation of the durable concrete pavement were carried out and the stress and deformation obtained with statistical models were presented. Comparing the results of the three pavements, it was found that in the case of loading in the center of the slab with a weak subgrade, most tensions exist and, with increasing the slab thickness, the difference between the stresses in the three slab lengths is reduced. By increasing the width of the pavement slab, especially, the horizontal bending stress decreases under the concrete slab surface.
Keywords
concrete pavement, Slab Geometric Characteristics, Subgrade Reaction, Data Grouping. Kenslab Software