سه شنبه 03 اردیبهشت 1398 09:50 conf_to 10:35
دکتر محمد شکرچی زاده
سخنرانی
سه شنبه 03 اردیبهشت 1398 11:05 conf_to 11:45
دکتر علی اکبر رمضانیانپور
سخنرانی با موضوع دوام روﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﯾﺦ زدن- آب ﺷﺪن
سه شنبه 03 اردیبهشت 1398 11:45 conf_to 12:25
دکتر مهدی چینی
روشهای مختلف تهیه سنگدانه مناسب برای رویه های بتنی
چهارشنبه 04 اردیبهشت 1398 09:05 conf_to 09:45
دکتر فریدون مقدس نژاد
سخنرانی با موضوع ﻃﺮاﺣﯽ روﺳﺎزی ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺣﺎل وآینده
چهارشنبه 04 اردیبهشت 1398 09:45 conf_to 10:25
دکتر محمود نیلی
توسعه زیست محیطی روسازیهای بتنی با بکارگیری مواد بازیافت
چهارشنبه 04 اردیبهشت 1398 09:45 conf_to 10:25
دکتر پرویز قدوسی
سخنرانی با موضوع رﯾﺰﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻄﺢ، ﺳﺎﯾﺶ، اﺻﻄﮑﺎک و ﻟﻐﺰش روﯾﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ