موضوعات = ������ ������ ���������� ���������� �������� ������ ������������ ���� �� ������������������
تعداد مقالات: 7

1 ارائه برخی از تجربیات فنی و اجرایی بدست آمده از روسازی بتنی در منطقه یک آزادراه تهران شمال
مجتبی عسکری*؛ عباس شیخی؛ مجید حیدری؛ علی رضا آصفی
مشاهده مقاله

2 مقایسه تاثیر مشخصات مختلف دال وخاک‌بستر بر عکس‌العمل‌های بحرانی روسازی بتنی با کمک مدل گروه‌بندی داده‌ها
محمدمهدی خبیری*؛ پدرام بلوچ سیرگانی
مشاهده مقاله

3 مدلسازی روسازی بتنی در تونل‌های جاده‌ای و بررسی عکس‌العملهای آن در محیطهای خاکی سست
محمدمهدی خبیری*؛ مسعود علی پور؛ پدرام بلوچ سیرگانی
مشاهده مقاله

4 طبقه بندی، الزامات، روش اجرا و نحوه ی اندازه گیری مضرس سازی رویه های بتنی: مطالعه موردی آزادراه تهران- شمال
پرهام حیاتی*
مشاهده مقاله

5 اﺛﺮ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﺧﻮاص اﻧﺘﻘﺎل در روﺳﺎزی ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ
کیانوش صمیمی*
مشاهده مقاله

6 ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎدی و ﭘﻮﻣﯿﺲ ﺑﺮ روی رﻓﺘﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف در روسازی بتنی
کیانوش صمیمی*
مشاهده مقاله

7 ارزیابی آزمایشگاهی تأثیرات چندجانبه‌ی الیاف بر خصوصیات مکانیکی و عملکردی روسازی‌های بتن غلتکی الیافی (FR-RCCP)
فرزام رحمتی*
مشاهده مقاله