نوع پذیرش = �������������� ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 33

26 بررسی دستگاه های پیور روسازی بتنی و انتخاب مناسب ترین آن ها بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی AHP در منطقه یک پروژه آزادراه تهران شمال
مجید حیدری؛ علی رضا آصفی؛ پرهام حیاتی
مشاهده مقاله

27 تحلیل و طراحی روسازی‌های بلوکی بتنی بنادر با استفاده از روش المان‌های محدود سه بعدی
فریدون مقدس نژاد*
مشاهده مقاله

28 مقایسه و عملکرد سرباره کوره آهن گدازی و پومیس معدنی با افزودنی حباب زا در دوام و پایایی رویه بتنی
علیرضا رحمتی؛ مهدی ساکی*؛ محمود نوروزی؛ مجید لک
مشاهده مقاله

29 امکان سنجی استفاده از مصالح خرده آسفالت بازیافتی(RAP) در رویه‌های بتنی با رویکرد توسعه پایدار
احسان سبحانی فرد*
مشاهده مقاله

30 اﺛﺮ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﺧﻮاص اﻧﺘﻘﺎل در روﺳﺎزی ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ
کیانوش صمیمی*
مشاهده مقاله

31 ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎدی و ﭘﻮﻣﯿﺲ ﺑﺮ روی رﻓﺘﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف در روسازی بتنی
کیانوش صمیمی*
مشاهده مقاله

32 ارزیابی آزمایشگاهی تأثیرات چندجانبه‌ی الیاف بر خصوصیات مکانیکی و عملکردی روسازی‌های بتن غلتکی الیافی (FR-RCCP)
فرزام رحمتی*
مشاهده مقاله

33 چالش ایجاد حباب هوای عمدی در بتن غلتکی و راهکار آن
موسی کلهری*
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه